ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Klimats Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Nodokļi Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Kampaņa

ANO aicina ikkatru piedalīties sarunā par pasaules attīstību

Katras personas viedoklim ir spēks, un tieši ieklausoties šajos viedokļos mēs visi kopīgi varam virzīties uz labāku nākotni! Šķiet, šāds varētu būt ANO šī gada 2. janvārī uzsāktās akcijas UN75 moto. Nudien, akcijas ietvaros 2020. gada laikā katrs ANO dalībvalsts iedzīvotājs ir aicināts digitāli vai īpaši organizētu diskusiju laikā izteikt savu viedokli par to, kas paveikts līdz šim un kurp ANO un tās dalībvalstīm arī katrai individuāli būtu jāvirzās nākotnē. Šī būs pasaulē lielākā un visaptverošākā saruna par kopīgas un visu personu intereses ievērojošas nākotnes veidošanu.

Kas var iesaistīties un kā?

Idejas būtība ir vienkārša — visi ANO dalībvalstu iedzīvotāji ir aicināti atbildēt uz jautājumu par to, kādu pasauli mēs vēlamies un vai šobrīd virzāmies uz tās izveidi. Projekta ietvaros tiek nodrošināti vairāku veidu kanāli, kuros personas dažādos veidos var izteikt savu viedokli. Sarunā var iesaistīties ikviens — gan interneta vidē, gan ārpus tās, formālu un neformālu diskusiju ietvaros. 

Piemēram, iespējams kādā sociālo tīklu platformā augšuplādēt ar #UN75 atzīmētu video. Šie interneta resursi tiks analizēti ar mākslīgā intelekta starpniecību, kas ļaus izprast gan personas noskaņojumu, gan arī piedāvātos galveno problēmu risinājumus. Cits variants viedokļa izteikšanai ir īsās UN75 anketas aizpildīšana. Paralēli ANO veido arī īpašu digitālo platformu, kas ļautu organizēt digitālas diskusijas un piedalīties tajās. Sarežģītākais, bet potenciāli arī noderīgākais viedokļa izteikšanas veids, ir formālu fokusa grupu izveide. Šādu grupu darba rezultātā iespējams nonākt pie strukturētiem secinājumiem, kuru nodošanai ANO paredzēta īpaša atgriezeniskā saite (turpat pieejamas arī instrukcijas darba grupas izveidei). Lai izvairītos no dubultu viedokļu izteikšanas, katram dalībniekam vispirms nepieciešams aizpildīt reģistrācijas formu, kas piešķirs unikālu identifikācijas numuru. 50 dalībvalstīs plānota arī tiešo aptauju veikšana. Kanālu daudzveidībai būtu jānodrošina visu paaudžu cilvēku iesaiste, neatkarīgi no to tehnisko resursu pieejamības. Šobrīd ANO arī veido partnerības, lai nodrošinātu, ka tiktu sasniegts pēc iespējas vairāk cilvēku. Par partnerorganizāciju veidotajiem fiziskajiem un tiešsaistes dialogiem būs iespējams izlasīt ANO vietnē. 

Protams, lai viedoklis tiešām sasniegtu ANO, ir nepieciešams izmantot īpašo projekta formu — video jāvieno mirkļbirka, bet anketas jāaizpilda oficiālajā mājaslapā.

Plānots aptvert patiešām visas 193 ANO dalībvalstis, cerot, ka to atklātās cerības un bažas palīdzēs izveidot vidi veiksmīgākai starptautiskajai sadarbībai. Turklāt dalība nav aprobežota tikai ar indivīdu atsevišķajiem viedokļiem — atsevišķi uzklausītas tiks vietējās un nacionālās valdības, politisko lēmumu pieņēmēji, jaunieši, nevalstisko organizāciju un citu sabiedrības līdzdalības grupu pārstāvji, biznesa pārstāvji, fondu pārstāvji, zinātnieki, mediju pārstāvji, ANO darbinieki un institūcijas, kā arī reģionālās organizācijas. Atsevišķa uzmanība tiks pievērsta parasti ignorētām grupām, tai skaitā, bēgļiem, migrantiem, personām ar īpašām vajadzībām un cilvēktiesību aizstāvjiem. Šādi tiks nodrošināta pietiekami plaša faktiskās situācijas atspoguļošana izpētē.

Būtiska ir garantija, ka viedokļi arī tiešām tiks sadzirdēti. ANO Ģenerālsekretārs ir apsolījis, ka saņemtie viedokļi un idejas tiks prezentēti pasaules līderiem un ANO augstākajām amatpersonām ANO Ģenerālās asamblejas 75. sesijas laikā 2020. gada septembrī. Tie tiks arī nepārtraukti izplatīti tiešsaistē un ar partneru starpniecību. 

Lai gan viss iepriekšminētais var izklausīties nedaudz sarežģīti, vismaz anketas aizpildīšana ir patiešām vienkārša. Iespējams, var sākt ar to — un tad sekot līdzi kādu diskusiju izsludināšanai arī Latvijā!

Galvenie jautājumi

Debašu centrā ir trīs jautājumi: (1) Kādu nākotni mēs vēlamies veidot? (2) Vai atrodamies uz pareizā ceļa? un (3) Kādas darbības ir nepieciešamas, lai no šībrīža situācijas mēs nonāktu pie mērķa? Šos jautājumus iespējams sadalīt arī ANO piedāvātajos diskusijas rāmja noteikšanas apakšjautājumos. Piemēram, kādā pasaulē mēs dzīvosim pēc 25 gadiem, ja šībrīža tendences turpinās savu attīstību? Vai — kurā no turpmāk nosauktajām sešām jomām būtu nepieciešama būtiska rīcība, lai veicinātu mūsu attīstību tuvāk vēlamajai nākotnei: klimata izmaiņas un vides jautājumi (piemēram, piesārņojums, mežu izciršana); nabadzība un nevienlīdzība; jaunas tehnoloģijas (piemēram, sociālie mediji, mākslīgais intelekts); iedzīvotāju skaita izmaiņas (piemēram, iedzīvotāju skaita pieaugums, iedzīvotāju novecošanās, migrācija, urbanizācija); drošības draudi (piemēram, bruņoti konflikti, kiberkari, noziedzība un vardarbība); uzticības problēmas starp valdībām un cilvēka un valdības starpā?

Par katru no šiem jautājumiem ANO jau ir sagatavojis visaptverošu pārskatu, kas pieejams organizācijas mājaslapā. Šādi iespējams izprast līdzšinējo faktisko situāciju.

Kāpēc – un kāpēc tagad?

Mūsdienās iespējams novērot dažādus mūsu nākotnes apdraudējumus. Tomēr šie jautājumi ir tik globāli un savstarpēji saistīti, ka to risināšanai nepietiek ar valstu valdībām vien. Nepieciešama gan starptautiskā sadarbība, gan ļoti spēcīga individuālā iesaiste, kas ļautu saprast katras problēmas kodolu.

Kā norādījis ANO Ģenerālsekretārs — “Mums jāsanāk kopā, ne tikai runāt, bet arī klausīties. […] Mums ir vajadzīgs jūsu viedoklis, jūsu stratēģijas un idejas, lai mēs varētu sniegt labāku pasauli cilvēkiem, kuriem mums [kā organizācijai un valstu vadītājiem] ir jākalpo.”

Papildus arguments debašu uzsākšanai bija arī ANO 75 gadu jubileja. Uz to, protams, norāda arī pasākuma nosaukums UN75.

Ne tikai ANO

Lai gan debates ir formulētas kā cilvēku viedokļu uzklausīšana un politiķu lēmumu virzīšana patieso problēmu risināšanā, vēl kāds būtisks mērķis ir iedvesmot rīcību labākai nākotnei. Ir paredzams, ka izteiktās un uzklausītās idejas ļaus veicināt sabiedriskās debates, iedvesmos valstu lēmumu pieņēmējus un plašāku pilsonisko iesaisti. Iespējams, radīsies jaunas programmas un partnerības, tiks veikti jauni ieguldījumi.

Turklāt būtisks ir jautājums — cik gan bieži mēs paši aizdomājamies par šiem mūsu nākotnei un pat eksistencei būtiskajiem jautājumiem? Ja šīs tēmas mudina mūs pašus uzsākt debates savā starpā, izprast, cik daudz vēl šobrīd nezinām un kāds ir mūsu pašu skatupunkts, uzzināt līdzbiedru viedokli un iepazīt jaunas perspektīvas, šī jau būs aktīva virzība tuvāk labākai pasaulei vēl pat pirms politiķu iesaistes.