Politikas dokuments

ANO pieņemti jauni Vispārējie komentāri par bērnu aizsardzību migrācijas kontekstā

2018. gada 16. aprīlī Ženēvā norisinājās Apvienoto Nāciju Organizācijas ekspertu paneļdiskusija par bērnu tiesību nodrošināšanas nepieciešamību migrācijas kontekstā, kurā tika uzteikts pēdējais ievērojamais veikums šajā jomā — pagājušā gada nogalē pieņemtie vispārējie komentāri.

Claudia Gschwend / Unsplash

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzības komitejas un ANO Bērnu tiesību aizsardzības komitejas kopīgi izdotie Vispārējie komentāri Nr. 3 un 4. vērsti uz bērnu tiesību aizsardzību migrācijas kontekstā, kas, kā arī atspoguļots paneļdiskusijā, ir jo sevišķi aktuāli, ņemot vērā pašreizējo migrācijas krīzi visā pasaulē. Kaut arī valstīm ir likumīgas intereses aizsargāt savas valsts robežas un īstenot migrācijas politiku, šīs intereses nedrīkst nonākt pretrunā ar šo valstu starptautiskajām saistībām, kas paredz nodrošināt cilvēktiesības visām tās teritorijā esošajām personām.

Komentāri paredzēti, lai sniegtu valstīm vadlīnijas, cita starpā, par darbu ar:

  • bērniem, kas migrē kopā ar to vecākiem, kuri ir migrējoši darba ņēmēji
  • bērniem, kas ir dzimuši vecākiem, kas atrodas tranzītā 
  • bērniem, kas atgriežas savā izcelsmes valstī brīvprātīgi vai piespiedu kārtā, kā arī vieni vai to vecāku pavadībā
  • bērniem, kurus vecāki vai viens no vecākiem atstājuši, migrējot uz citu valsti 
  • bērniem, kas migrē bez pavadoņiem un nošķirti no vecākiem, lai meklētu darba vietu, ģimenes apvienošanos vai arī ir cilvēku tirdzniecības upuri.

Komentāru galvenais uzdevums ir sniegt norādījumus par to, kā interpretēt valstu pienākumus attiecībā uz bērnu tiesību aizsardzību tieši migrācijas kontekstā, norādot uz augstākajiem aizsardzības standartiem. Tajos uzsvērts bērnu aizturēšanas aizliegums, bērnu interešu ievērošanas princips, kā arī vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšana pret bērniem un bērnu vecāku iesaisti ar to bērniem saistītajos procesos. Šobrīd satraucošākais ir zemais migrantu tiesību aizsardzības dokumentu ratifikāciju skaits, kā arī fakts, ka izplatītākās migrantu galamērķu valstis neizrāda vēlmi pievienoties migrantu tiesību aizsardzības dokumentiem. 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzības komiteja sastāv no 14 neatkarīgiem ekspertiem, kas uzrauga Konvencijas par visu strādnieku imigrantu un to ģimeņu tiesību aizsardzību ieviešanu.