Tiesību interpretācija

ANO turpina darbu pie jauna Vispārējā komentāra par tiesībām uz dzīvību

Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komiteja turpina skatīt Vispārējā komentāra Nr. 36 projektu par Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 6. pantu — par tiesībām uz dzīvību. Šis komentārs ir ilgi gaidīts papildinājums līdzšinējam Vispārējam komentāram Nr. 6, kas tika pieņemts 1982. gadā un apjoma ziņā nepārsniedz divas lapas.

Randy Colas / Unsplash

Savas 114. sesijas laikā 2015. gada 14. jūlijā Cilvēktiesību komiteja uzsāka Vispārējā komentāra Nr. 36 par Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 6. panta — par tiesībām uz dzīvību — izstrādes procesu. Valstu cilvēktiesību institūcijas, nevalstiskās organizācijas (NVO) un tiesību zinātnieki tika aicināti iesniegt savus priekšlikumus un komentārus. Komitejas 115. sesijā sākās pirmā teksta projekta lasīšana. Savukārt, teksta pārskatīšanu Cilvēktiesību komiteja pabeidza savā 120. sesijā 2017. gada jūlijā, savā tīmekļa vietnē publicējot pirmo Vispārējā komentāra uzmetumu, un atkārtoti aicināja visus ieinteresētos izteikt komentārus par jauno projektu. Šoreiz viņi saņēma aptuveni 166 komentārus, tostarp no 23 valstīm, dažādām Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) aģentūrām, tiesību zinātniekiem, nacionālo cilvēktiesību institūcijām un vairāk nekā 100 NVO. 

Šī brīža uzmetumā ir paredzētas piecas nodaļas: 1) Vispārējie apsvērumi, kas citstarp pieskaras aborta jautājumiem un dažādu ieroču ietekmei uz tiesību uz dzīvību realizāciju; 2) Dzīvības atņemšanas prettiesiskā veidā aizliegums, kas citstarp apskata drošības iestāžu spēka pielietošanas aspektus; 3) Valsts pienākums sargāt personu tiesības uz dzīvību, kas precizē valsts pienākumus šīs tiesības nodrošināšanā; 4) Nāves soda piemērošana, kas apskata šī soda piemērošanas ierobežojumus; 5) Tiesības uz dzīvību mijiedarbība ar citām tiesībām, kas parāda citu tiesību nozīmīgumu tiesību uz dzīvību nodrošināšanā. Tādējādi jaunais komentārs apskatīs jautājumus, ko iepriekšējais komentārs neparedzēja, kā arī precizēs un paplašinās jau esošajā komentārā Nr. 6 iekļautos apsvērumus. 

Jāatzīmē, ka lai gan šī pirmā projekta versijā tēmai par abortu atvēlēts tikai viens paragrāfs, tas raisījis pretrunīgus viedokļus no ievērojama skaita NVO. Iespējami pamanāmāko komentāru šajā jautājumā sniegusi Polijas valdība, kurš atsevišķu NVO ieskatā norāda uz iespēju vispārīgi atjaunot nāves sodu par atsevišķiem noziegumiem, kā arī kriminalizēt abortu veikšanu. Vairums ekspertu tomēr aicina aizliegt abortu kriminalizāciju, jo tas var izraisīt situāciju, kurā sievietes un meitenes ir spiestas slepus vērsties pēc palīdzības pie personām, kuras būtu gatavas veikt nepieciešamās procedūras, taču bieži vien nepienācīgos apstākļos vai ar personu palīdzību, kuras nav pienācīgi apmācītas tādu procedūru veikšanā, vai mēģina pārtraukt grūtniecību pašu spēkiem, kas attiecīgi noved pie sieviešu un meiteņu dzīvību apdraudējuma.  

Pēdējo reizi Cilvēktiesību komiteja sanāca 2018. gada 24. jūlijā, lai turpinātu skatīt Vispārējā komentāra projektu. Vispārējā komentāra izskatīšanas pabeigšanas laiks šobrīd vēl nav prognozējams, ņemot vērā izteikto viedokļu dažādību. 

ANO Cilvēktiesību komiteja ietilpst ANO organizāciju saimē. Tā apvieno starptautiskus ekspertus, kas uzrauga Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām piemērošanu. Vairāk par ANO Cilvēktiesību komitejas darbu latviešu valodā jūs varat lasīt cilvēktiesību izglītības un pašpalīdzības portālā Cilvēktiesību gids.