ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Starptautiska sadarbība

Baltijas jūras valstu padome uzsāk jaunu projektu cilvēku tirdzniecības novēršanai

Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā (HOF-BSR) ir jauns starptautisks projekts, kura mērķis ir attīstīt Baltijas jūras reģionu kā reģiona modeli cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanā, visaptverošas un ilgtspējīgas palīdzības nodrošināšanā. To uzsākusi Baltijas jūras valstu padome, iesaistot visas Baltijas jūras reģiona dalībvalstis cīņā pret šo pārrobežu noziegumu.

Starptautiskie ziņojumi norāda, ka reģionā ieceļojušie migranti ir īpaši neaizsargāti no cilvēku tirdzniecības riskiem. Reaģējot uz šo situāciju, Baltijas jūras valstu padome (BJVP) apvieno dalībvalstis, lai visā Baltijas jūras reģionā stiprinātu profesionāļu spējas operatīvas rīcības pārrobežu cilvēku tirdzniecības gadījumu risināšanas nodrošināšanai.

Ņemot vērā ekspluatācijai pakļauto cilvēku tirdzniecības upuru lielo skaitu, salīdzinājumā ar nelielo iztiesāto cilvēku tirdzniecības krimināllietu skaitu, efektīvas pārrobežu starpinstitūciju sadarbības nodrošināšana reģionā joprojām ir liels izaicinājums. Koordinētas un vienotas starpvalstu pieejas cilvēku tirdzniecības pārrobežu nozieguma risināšanā un visaptverošas palīdzības un atbalsta cilvēku tirdzniecības upuriem nodrošināšanā izveide ir aktuāla nepieciešamība.

Projekta ietvaros tiks izveidots Baltijas jūras reģiona pārrobežu starpinstitūciju sadarbības mehānisms (angļu valodā “Transnational Referral Mechanism”), kas kalpos kā instruments profesionāļiem, lai tie veiksmīgi nodrošinātu atbalstu un palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem.

Ir aktuāla nepieciešamība atbalstīt masu medijus sabiedrības informēšanā par cilvēku tirdzniecības jautājumiem. Projektā paredzēts izstrādāt rokasgrāmatu un terminu vārdnīcu žurnālistiem, kas nodrošinās atbalstu informācijas sagatavošanā un uzlabos sabiedrības informēšanu par cilvēku tirdzniecības dažādajām formām.

Projekta aktivitātes paredz stiprināt un paplašināt reģiona sadarbības tīklu cīņai pret cilvēku tirdzniecību, dibinot tiešus kontaktus ar cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valstīm — Bulgāriju, Rumāniju un Ukrainu.

Latvijas nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa pauž gandarījumu par jaunā projekta aktuālajām iniciatīvām, kas tiek uzsāktas vienlaikus ar Latvijas prezidentūru Baltijas jūras valstu padomē un cieši sasaucas ar prezidentūras mērķi veicināt saskaņotu rīcību visā reģionā, saskaroties ar sabiedrības drošības apdraudējumiem, tostarp cīņu pret cilvēku tirdzniecību, lai novērstu un mazinātu šī smagā nozieguma sekas. Ņemot vērā, ka visas reģiona valstis saskaras ar problēmu, ka neliels cilvēku tirdzniecības kriminālprocesu skaits nonāk līdz tiesai, Iekšlietu ministrija nākamā gada februārī organizēs konferenci, lai pilnveidotu izpratni par cilvēku tirdzniecības upuru tiesībām, stiprinātu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, kā arī sekmētu cilvēku tirdzniecības lietu efektīvu izskatīšanu tiesās. Starpinstitūciju sadarbības tīkla veidošana reģionā veicinās upuru vajadzību un interešu nodrošināšanu, jo bieži vien vienas reģiona valsts pilsoņi tiek ekspluatēti citā reģiona valstī, taču pēdējās atbildīgās iestādes nezina par upura izcelsmes valstī cilvēku tirdzniecības novēršanā iesaistītajām iestādēm, procedūrām un iespējām nodrošināt atbalstu cietušajai personai. Pārrobežu cilvēku tirdzniecības gadījumi efektīvāk tiek risināti, vienlaikus un prasmīgi sadarbojoties iestādēm un nevalstiskajām organizācijām gan valsts ietvaros, gan starptautiski.

Projekta īstenošanu līdzfinansē Zviedrijas Sociālo lietu ministrija un Zviedru institūts (SI). Projekta vadošais partneris ir Baltijas jūras valstu padomes Sekretariāts.

Baltijas jūras valstu padome ir vispārējs politisks reģiona starpvaldību sadarbības forums, kuru veido 11 Baltijas jūras reģiona valstis — Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Vācija, Polija, Dānija, Norvēģija, Islande un Krievija, kā arī Eiropas Komisija.