ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Spriedums

Dzimuma maiņa un vecuma pensija: viena otru izslēdzošas?

Diskriminācija dzimuma dēļ nav attaisnojama, kārtējo reizi atzinusi Eiropas Savienības Tiesa. Šajā lietā pieteicēja bija veikusi dzimuma maiņas operāciju, taču, lai viņa varētu saņemt vecuma pensiju, valsts viņai bija uzlikusi pienākumu anulēt savu (nu jau viendzimuma) laulību. Tiesa secināja, ka šāda prasība ir diskriminējoša.

Transparency International / Flickr / CC-BY-NC-ND

Eiropas Savienības (ES) tiesības aizliedz dzimuma diskrimināciju attiecībā uz valsts pensijām. Vienīgā atkāpe noteikta Direktīvā par vienlīdzīgas attieksmes principu sociālā nodrošinājuma jautājumos, kas paredz, ka pensionēšanās vecuma noteikšana paliek dalībvalstu kompetencē. Šo kompetenci izmantoja Apvienotā Karaliste, nosakot, ka sieviešu pensionēšanās vecums ir 60 gadi, bet vīriešu — 65.

Lietas fakti

2018. gada 26. jūnijā Eiropas Savienības Tiesa (EST) pieņēma spriedumu lietā C-451/16 MB. Pieteicēja MB piedzima kā vīrietis 1948. gadā un noslēdza laulību ar sievieti 1974. gadā. Apvienotās Karalistes tiesību akti 1995. gadā, kad MB veica dzimuma maiņas operāciju, neparedzēja dzimuma atzīšanas apliecības izsniegšanu (tas gan mainījās ar 2014. gada likumu par viendzimuma laulību atzīšanu). Pieteicēja sasniedza 60 gadu vecumu 2008. gadā, kad pieteicās vecuma pensijas saņemšanai. Šis pieteikums tika noraidīts dzimuma atzīšanas apliecības trūkuma dēļ — pensionēšanās vecuma noteikšanai pieteicēju nevarot uzskatīt par sievieti.

Pieteicēja vērsās tiesā, norādot, ka prasība laulību atzīt par neesošu, lai saņemtu vecuma pensiju, ir diskriminējoša. Lieta EST tika uzsākta pēc Apvienotās Karalistes Augstākās tiesas lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu.

Tiesas spriedums

Spriedumā EST atgādināja — kaut arī dzimuma maiņas un laulības atzīšana ir ES dalībvalstu kompetences jautājums, dalībvalstīm, īstenojot savu kompetenci personu civilstāvokļa un dzimuma maiņas atzīšanā, ir jāievēro ES tiesības, it īpaši nediskriminācijas princips. Direktīva ir piemērojama arī gadījumos, kad persona tiek diskriminēta dzimuma maiņas dēļ. Personas, kas ilgāku laiku dzīvo otra dzimuma (nevis tā, ar kuru tās piedzimušas) personu statusā un kurām veikta dzimuma maiņas operācija, jāuzskata par dzimumu nomainījušām.

EST secināja, ka Apvienotās Karalistes tiesiskajā regulējumā attieksme pret personu, kas ir mainījusi dzimumu pēc laulībām, ir mazāk labvēlīga nekā attieksme pret personu, kas ir saglabājusi savu iedzimto dzimumu un ir laulībā. EST uzskatīja, ka šīs divas situācijas ir salīdzināmas, jo konkrētā tiesiskā regulējuma mērķis ir aizsargāt personu noteiktā vecumā. Tādējādi arī prasība anulēt viendzimuma laulību nav pamatoti saistīta ar vecuma pensijas sistēmu un kā tāda neietekmē abu situāciju salīdzināmību. Tādēļ Apvienotās Karalistes tiesiskais regulējums tika atzīts par tieši diskriminējošu pēc dzimuma.

Šis spriedums (līdzīgi kā EST spriedums Coman lietā) arī sniedz skaidrību par EST nostāju LGBT tiesību jautājumos, ar ES tiesību starpniecību atzīstot šo personu plašākas tiesības, uzsverot nediskriminācijas principa nozīmi.