ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Spriedums

Eiropas Cilvēktiesību tiesa pasludina spriedumu lietā “E.K. pret Latviju”

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (Tiesa) ir pasludinājusi spriedumu lietā “E.K. pret Latviju”, secinot, ka ir pieļauts iesniedzēja Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija) 8. pantā (tiesības uz ģimenes dzīves neaizskaramību) garantēto tiesību pārkāpums. Tiesa konstatēja, ka valsts iestādes nav savlaicīgi veikušas visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu sprieduma, ar kuru noteiktas iesniedzēja saskarsmes tiesības ar viņa bērnu, izpildi.

Savā 2020. gada 25. jūnija iesniegumā Tiesai iesniedzējs sūdzējās par to, ka netika pienācīgi izpildīts Vidzemes apgabaltiesas 2018. gada 5. jūnija spriedums (Spriedums), ar kuru noteikta saskarsmes tiesību īstenošanas kārtība, atbilstoši kurai iesniedzējs var tikties ar savu bērnu. Proti, iesniedzējs apgalvoja, ka valsts iestādes nebija pienācīgi reaģējušas uz bērna mātes pretošanos Sprieduma izpildei, kā rezultātā Spriedums netika faktiski izpildīts, un iesniedzējs nevarēja uzturēt pilnvērtīgu kontaktu ar savu bērnu.

Visupirms Tiesa noraidīja valdības sākotnējo iebildumu, ka šī lieta ir jāsvītro no Tiesā izskatāmo lietu saraksta, jo valsts iestāžu veikto darbību rezultātā iesniedzējam izdevies uzsākt pilnvērtīgu saskarsmi ar savu bērnu. Tiesa atzinīgi novērtēja to, ka 2021. gadā iesniedzējs un bērna māte sāka sadarboties un izmantot speciālistu palīdzību (notika sešas tikšanās pie psihologa un divas reizes iesniedzējs tikās ar savu bērnu ārpus psihologa kabineta). Tomēr Tiesa uzskatīja, ka būtu priekšlaicīgi apgalvot, ka apstākļi, kuru dēļ iesniegta sūdzība, vairs nepastāv. Tāpat Tiesa atzīmēja, ka nekas neliecina par to, ka ir novērstas iespējamā pārkāpuma sekas.

Pievēršoties iesniedzēja sūdzības pieņemamībai, Tiesa noraidīja valdības izvirzītos argumentus, ka iesniedzējs nebija izsmēlis nacionālos tiesību aizsardzības līdzekļus. Pirmkārt, Tiesa noraidīja valdības argumentu par to, ka iesniedzējam bija jāvēršas administratīvajā tiesā ar sūdzību par Bāriņtiesas bezdarbību. Tiesa uzskatīja, ka iesniedzējs bija izsmēlis šo tiesību aizsardzības līdzekli, jo viņš jau bija iesniedzis šādu sūdzību, bet administratīvā tiesa atstāja to bez izskatīšanas. Otrkārt, Tiesa pievērsās valdības argumentam par to, ka valdības apsvērumu iesniegšanas brīdī nacionālajā līmenī norisinājās vairāki procesi (civilprocess, divi administratīvie procesi un kriminālprocess) saistībā ar iesniedzēja sūdzībā izklāstītajiem apstākļiem. Tiesa norādīja, ka gandrīz visi valdības norādītie procesi ir beigušies un ir bijuši vai nu neveiksmīgi, vai arī nevarēja novērst iespējamo Konvencijas 8.pantā garantēto tiesību pārkāpumu. Tiesa atzīmēja, ka vienīgais process, kas atbilstoši tās rīcībā esošajai informācijai joprojām turpinās, ir kriminālprocess pret bērna māti pēc Krimināllikuma 168. pantā paredzētā noziedzīga nodarījuma pazīmēm par Sprieduma ļaunprātīgu nepildīšanu, taču Tiesai netika sniegta informācija par šī procesa gaitu. Jebkurā gadījumā, ņemot vērā visus tiesību aizsardzības līdzekļus, kurus iesniedzējs bija izsmēlis, Tiesa uzskatīja, ka nevar prasīt, lai iesniedzējs gaidītu šī kriminālprocesa iznākumu pirms sūdzības iesniegšanas Tiesā. Tāpat Tiesa pievērsās valdības argumentam par to, ka iesniedzējam bija jāvēršas Satversmes tiesā ar sūdzību par Civilprocesa likuma 620.24 pantu, atbilstoši kuram tiesu izpildītājs ir tiesīgs sastādīt aktu par nolēmuma nepildīšanu tikai, ja tiesu izpildītāja norādītajā laikā un vietā bērns nav sastopams. Taču Tiesa norādīja, ka šis valdības arguments ir cieši saistīts ar iesniedzēja sūdzības būtību ar tādēļ to skatīja vienkopus ar sūdzības būtību.

Pievēršoties iesniedzēja sūdzības būtībai, Tiesa vērtēja, vai valsts iestādes ir veikušas visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Sprieduma izpildi un veicinātu iesniedzēja saskarsmi ar viņa bērnu, kā arī to, vai pamatojums, ko iestādes sniedza attiecībā uz saskarsmes tiesību nodrošināšanu, bija pietiekams. Pirmkārt, Tiesa pievērsās Sprieduma izpildes procesa ietvaros veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem. Tiesa atzīmēja, ka sākotnēji tiesu izpildītājs veica vairākas darbības šī Sprieduma izpildei un sastādīja aktus par Sprieduma nepildīšanu, taču ar 2019. gada 20. decembra un 2020. gada 10. janvāra Vidzemes apgabaltiesas lēmumiem tiesu izpildītāja sagatavotie akti par Sprieduma nepildīšanu tika atzīti par spēkā neesošiem. Vidzemes apgabaltiesa secināja, ka situācijā, kad bērna māte bērnu ir nogādājusi uz saskarsmes vietu, bet no saskarsmes realizēšanas ir atteicies bērns, tiesu izpildītājam nav tiesiska pamata vērtēt bērna atteikšanās iemeslus un sastādīt aktu par nolēmuma nepildīšanu. Vērtējot šo situāciju, Tiesa vispirms noraidīja valdības argumentu, ka iesniedzējam bija jāvēršas Satversmes tiesā ar sūdzību par Civilprocesa likuma 620.24 pantu, kas noteica tiesu izpildītāja rīcības iespējas. Tiesa uzskatīja, ka sūdzība saistībā ar tiesu izpildītāja šķietami ierobežotām kompetencēm nav tieši attiecināma uz lietas pamatā esošo jautājumu par to, vai valsts iestādes ir veikušas visas nepieciešamās darbības, lai veicinātu iesniedzēja saskarsmi ar viņa bērnu. Turpinot vērtēt šo situāciju, Tiesa atzīmēja, ka neuzskata tiesu izpildītāja kompetenču ierobežojumu par trūkumu no Konvencijas 8. panta skatpunkta. Vienlaikus Tiesa pievērsās Vidzemes apgabaltiesas lēmumiem, ar kuriem tiesu izpildītāja akti par Sprieduma nepildīšanu atzīti par spēkā neesošiem. Tiesas ieskatā, Vidzemes apgabaltiesa jau šajos lēmumos varēja izvērtēt, vai bērna māte ir izpildījusi Spriedumu un, ja nepieciešams, noteikt sodu. Taču tā vietā, lai samērotu pušu pretējās intereses un ņemtu vērā bērna labākās intereses, ja nepieciešams ar citu institūciju atbalstu (piemēram, Bāriņtiesas un tiesu izpildītāja), Vidzemes apgabaltiesa ieteica iesniedzējam izmantot citu tiesību aizsardzības līdzekli, turklāt tādu, kuru viņš jau bija izsmēlis un kas izrādījās neefektīvs. Proti, Vidzemes apgabaltiesa aicināja iesniedzēju vērsties Vidzemes apgabaltiesā ar lūgumu pārskatī saskarmes tiesību izmantošanas kārtību, taču iesniedzējs jau divas reizes (2019. un 2020. gadā) to bija darījis, bet tiesa nekādas būtiskas izmaiņas saskarsmes tiesību izmantošanas kārtībā neveica. Šī iemesla dēļ Tiesa secināja, ka Vidzemes apgabaltiesas pieeja šajā jautājumā bija pārāk formālistiska.

Otrkārt, Tiesa pievērsās Bāriņtiesas veiktajām darbībām. Tiesa secināja, ka Bāriņtiesa nevarēja panākt, lai puses ievērotu tās lēmumus un rekomendācijas. Turklāt nacionālajām tiesām arī bija zināms, ka bērna māte neievēroja Bāriņtiesas lēmumus un rekomendācijas. Tāpēc, Tiesas ieskatā, nacionālajām tiesām vajadzēja uzņemties aktīvāku lomu šajā jautājumā. Tāpat Tiesa atzīmēja, ka šajā lietā bija ierosināts arī process par aizgādības tiesību pārtraukšanu bērna mātei un pat kriminālprocess. Lai gan Tiesa piekrita, ka tik bargus līdzekļus var piemērot tikai izņēmuma gadījumos, Tiesa atzīmēja, ka konkrētajā gadījumā bērns atteicās tikties ar iesniedzēju bērna mātes rīcības dēļ. Turklāt netika īstenoti citi pasākumi, kas veicinātu iesniedzēja saskarsmi ar bērnu. Tāpat attiecībā uz Bāriņtiesas rīcību Tiesa atzīmēja, ka lēmumu pieņemšanas process nebija pietiekami ātrs. Lai gan Bāriņtiesai jau vairākus gadus bija zināms šis ģimenes strīds, tā nebija izradījusi pietiekamu rūpību, izskatot iesniedzēja sūdzības. Četru gadu laikā attiecības starp iesniedzēju un viņa bērnu, kā arī bērna labklājība, nopietni pasliktinājusies. Šajā saistībā, atsaucoties uz savu judikatūru, Tiesa atgādināja, ka lietās par aizgādības un saskarsmes tiesībām procesa ilgumam ir īpaša nozīme. Turklāt Tiesa uzsvēra, ka šajā lietā bērna labākās intereses prasīja atrisināt strīdu ātri ne tikai tāpēc, lai bērnam būtu iespēja uzturēt kontaktu ar vecāku, kurš dzīvoja atsevišķi, bet arī tāpēc, ka nenoteiktība un ieilgušā konfliktsituācija negatīvi ietekmēja bērna veselības stāvokli.

Ņemot vērā minēto, Tiesa secināja, ka valsts iestādes nav savlaicīgi veikušas visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Sprieduma izpildi un veicinātu iesniedzēja saskarsmi ar viņa bērnu, un tādēļ atzina, ka ir pārkāpts Konvencijas 8.pants.

Iesniedzējs lūdza piespriest viņam kaitējuma kompensāciju 25 000 EUR apmērā, kā arī atlīdzināt tiesāšanās izdevumus 3 400,40 EUR apmērā. Tiesa iesniedzēja prasību apmierināja daļēji, piešķirot kaitējuma kompensāciju 10 000 EUR apmērā un kompensējot tiesāšanās izdevumus 1 060 EUR apmērā.

Saskaņā ar Konvencijas 43.panta 1.punktu trīs mēnešu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas pusēm ir tiesības Tiesu lūgt lietu nodot izskatīšanai Tiesas Lielajā palātā. Pilns 2023. gada 13. aprīļa Tiesas sprieduma teksts angļu valodā ir pieejams Tiesas nolēmumu datubāzē. Lai atrastu spriedumu, Tiesas nolēmumu datubāzes izvērstās meklēšanas sadaļā (ADVANCED SEARCH) jāievada iesnieguma numurs (25942/20) un sprieduma pasludināšanas datums (13/04/2023).

Fakti lietā E.K. pret Latviju

2018. gada 5. jūnijā Vidzemes apgabaltiesa pasludināja Spriedumu, ar kuru noteikta saskarsmes tiesību īstenošanas kārtība, atbilstoši kurai iesniedzējs var tikties ar savu bērnu.

Atbilstoši šim Spriedumam bērna māte atveda bērnu uz saskarsmes vietu, bet, bērnam izsakot nevēlēšanos doties līdzi iesniedzējam, māte to aizveda prom. Šādi gadījumi notikuši vairākkārt. Šī iemesla dēļ iesniedzējs pieaicināja zvērinātu tiesu izpildītāju, kurš sastādīja aktus par Sprieduma nepildīšanu. Savukārt bērna māte par zvērināta tiesu izpildītāja darbībām Sprieduma izpildē un minētajiem aktiem iesniedza sūdzības tiesā, kā rezultātā tika ierosinātas vairākas civillietas.

Ar 2019. gada 20. decembra un 2020. gada 10. janvāra Vidzemes apgabaltiesas lēmumiem zvērināta tiesu izpildītāja sagatavotie akti par Sprieduma nepildīšanu tika atzīti par spēkā neesošiem. Vidzemes apgabaltiesa atzina, ka situācijā, kad bērna māte bērnu ir nogādājusi uz saskarsmes vietu, bet no saskarsmes realizēšanas ir atteicies bērns, tiesu izpildītājam nav tiesiska pamata vērtēt bērna atteikšanās iemeslus un sastādīt aktu par nolēmuma nepildīšanu.

Saistībā ar minēto ģimenes strīdu nacionālajā līmenī notikuši vairāki civilprocesi un administratīvie procesi, kā arī turpinās kriminālprocess par iespējamu Sprieduma nepildīšanu.

2020. gada 25. jūnijā iesniedzējs vērsās Tiesā ar sūdzību par iespējamu Konvencijas 8. panta pārkāpumu.