ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Spriedumi

Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi janvārī

Šajā pārskatā īsumā aplūkoti nozīmīgākie Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2020. gada janvārī pieņemtie nolēmumi

Tiesības uz taisnīgu tiesu

X and Others v. Russia (spriedums pieejams franču valodā). Internetā tika publicēts tiesas nolēmums, atklājot informāciju par adopcijas procesā iesaistītajām personām. Tas neatbilda nacionālajiem normatīvajiem aktiem, taču nebija iespēju par to sūdzēties. Iesniedzēji uzskatīja, ka liegta pieeja tiesai, taču ECT atzina, ka 6. pants nav piemērojams, jo nav strīda par civilu tiesību.

Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia (No. 2). Yukos amatpersonu notiesāšana. Aizstāvībai uzlikti ierobežojumi iztaujāt lieciniekus un iesniegt pierādījumus. Šajā sakarā ECT konstatē ECK 6. panta pārkāpumu. Tomēr nekonstatē 6. panta pārkāpumu saistībā ar tiesneša objektivitāti un neatkarību, kā arī ar nevainīguma prezumpciju attiecībā uz komentāriem, ko toreizējais premjerministrs Vladimirs Putins izteicis tiesvedības laikā. ECT konstatē arī ECK 7. panta (notiesāšana bez likuma) un 8. panta pārkāpumu (ilglaicīgu ģimenes vizīšu nenodrošināšana).

Yam v. the United Kingdom. Lietas izskatīšana daļēji slēgtā sēdē saistībā ar valsts drošības interesēm. ECT vērtēja, vai, pieņemot lēmumu par lietas izskatīšanu slēgtā sēdē, ir izsvērtas sabiedrības intereses un atklatība, vai visi pierādījumi tika atklāti aizstāvībai un vai process kopumā bija taisnīgs. Nav konstatēts ECK 6. panta pārkāpums.

Ali Riza and Others v. Turkey. Jautājums par strīdu izšķiršanu Turcijas Futbola Federācijas arbitrāžas komitejā (šķīrējtiesā). Arbitrāžas komitejas nolēmumi nebija pakļauti tiesas kontrolei. ECT atzina, ka Arbitrāžas komiteja nebija pietiekami neatkarīga no ārējas ietekmes. ECT konstatēja ECK 6. panta pārkāpumu. (Savukārt amatierspēlētājiem 6. pants netika piemērots.)

Spīdzināšanas aizliegums

D and Others v. Romania (spriedums pieejams franču valodā). Irākas pilsonis tika izraidīts uz Irāku saistībā ar viņa notiesāšanu Rumānijā par migrantu nelegālu ievešanu. ECT nekonstatē 2. un 3. panta pārkāpumu, jo nesaredz tiešu saistību ar viņa notiesāšanu Rumānijā un iespējamu cilvēktiesību apdraudējumu Irākā šīs notiesāšanas sakarā. Tomēr ECT konstatēja 13. panta pārkāpumu, jo nebija pieejami efektīvi tiesību aizsardzības līdzekļi izraidīšanas apstrīdēšanai.

Sukachov v. Ukraine. Pārapdzīvotība un slikti apstākļi pirmstiesas apcietinājumā, kur pieteicējs pavadījis piecus gadus. Konstatēts ECK 3. panta pārkāpums, norādot, ka tā ir sistēmiska problēma valstī, un ietekmē daudzus cilvēkus. Konstatēts arī ECK 13. panta pārkāpums, jo nav pieejams efektīvs mehānisms, kā par to sūdzēties.

L.R. v. North Macedonia. Bērns ar invaliditāti no 3 mēnešu vecuma ievietots neatbilstošā institūcijā, kas nevarēja parūpēties par viņa vajadzībām, kā arī cietis no neatbilstošas apiešanās, piemēram, 1 gadu un 9 mēnešus ticis regulāri piesiets pie gultas. ECT konstatē ECK 3. panta pārkāpumu. ECT spriedumā arī analizējusi 34. panta jautājumu par NVO tiesībām iesniegt sūdzību personas ar garīgiem traucējumiem vārdā.

Tiesības uz privāto dzīvi

X and Others v. Russia. Internetā tika publicēts tiesas nolēmums, atklājot informāciju par adopcijas procesā iesaistītajām personām. 8. panta pārkāpums, kā arī 13. panta pārkāpums, jo trūka efektīvu tiesību aizsardzības līdzekļu, lai gūtu atlīdzinājumu par aizskārumu.

Ciupercescu v. Romania (No 3). Jauns likums paredzēja iespēju ieslodzītajiem sazināties ar radiniekiem arī elektroniski, taču gadu netika ieviests regulējums un infrastruktūra, lai šo tiesību īstenotu. ECT nekonstatē  8. panta pārkāpumu, jo periods, kamēr sistēma nebija ieviesta, bija neilgs, un pieteicējam bija iespējas uzturēt kontaktus citādā veidā ar ģimenes locekļiem, tai skaitā ģimenes locekļi viņu varēja apmeklēt.

Rinau v. Lithuania. Iesniedzēji bija tēvs un meita. Bērna māte aizveda bērnu uz Lietuvu. Taču Vācijas tiesas noteica bērna dzīvesvietu pie tēva Vācijā. Viņš vērsās Lietuvas tiesā, kas arī noteica bērna atgriešanu tēvam. Taču lieta izraisīja skaļu reakciju Lietuvā, kādēļ tika atlikta tiesas nolēmuma izpilde un tika uzdots jautājums Eiropas Savienības tiesai. ECT konstatēja, ka Lietuvas iestādes pēc tiesas nolēmuma neizpildīja savus pozitīvos pienākumus. Konstatēts ECK 8. panta pārkāpums.

Breyer v. Germany. Mobilajiem operatoriem bija jāievāc un jāuzkrāj priekšapmaksas SIM karšu lietotāju personas dati, kas vēlāk varēja tika izsniegti atbildīgajām iestādēm pēc pieprasījuma. ECT norādīja, ka valstu starpā nav vienprātības par priekšapmaksas karšu īpašnieku datu ievākšanu, tādēļ valstīm ir zināma rīcības brīvība. Vispārīgi šādu datu ievākšanai ir vairākas priekšrocības. Izvērtējot ierobežojuma samērīgumu ar sabiedrības kopējām interesēm, tiesa ņēma vērā iejaukšanās līmeni un aizsardzības mehānismus. Nav konstatēts ECK 8. panta pārkāpums.

Ahmadov v. Azerbaijan. Atteikums izsniegt personas identitātes karti, jo iesniedzējs saskaņā ar jauni pieņemto likumu vairs netika uzskatīts par pilsoni, kaut arī viņa iepriekšējā pasē bija zīmogs par pagaidu pilsonības piešķiršanu. Nacionālās tiesas šim aspektam nepievērsa pienācīgu uzmanību un pret to neargumentēja. Konstatēts ECK 8. panta pārkāpums.

Namazov v. Azerbaijan. Advokāta izslēgšana no advokatūras par ētikas pārkāpumu saistībā ar konfliktu ar tiesnesi. Iesniedzējs bija sūdzējies par 6. panta pārkāpumu, taču ECT skatīja viņa sūdzību zem 8. panta, jo privātas dzīves jēdziens ir ļoti plašs. Tas iever arī personas attiecību veidošanu ar citiem sabiedrības locekļiem, ko lielā mērā paredz profesijas praktizēšana. Tiesa secināja, ka procesā trūka iesniedzēja tiesību aizsardzības garantiju. Nacionālā tiesa arī nenovērtēja iejaukšanās samērīgumu. Konstatēts ECK 8. panta pārkāpums.

Vinks and Ribicka v. Latvia. Kratīšana ekonomisko noziegumu kontekstā, izmantojot pretterorisma specvienību Omega. Iesniedzējs bija iepriekš liecinājis pret finanšu policijas darbiniekiem, kas bija daļa no nodaļas, kas arī veica kratīšanu. ECT konstatēja trūkumus kratīšanas izvērtēšanas procesos, kā arī norādīja uz nepieciešamību pēc konkrētāka regulējuma specvienības izmantošanai, kas nodrošinātu aizsardzību no patvaļas. Konstatēts ECK 8. panta pārkāpums.

Vārda brīvība

Magosso and Brindani v. Italy (spriedums pieejams franču valodā). Raksts par žurnālista slepkavību, ko paveica teroristisks grupējums. Rakstā, balstoties uz intervijām, tika norādīts uz policijas pasivitāti slepkavības izmeklēšanā, bet žurnālisti tika notiesāti par neslavas celšanu. Konstatēts ECK 10. panta pārkāpums.

Studio Monitori and Others v. Georgia. Iesniedzēji (nevalstiska organizācija, žurnālists un praktizējošs jurists) vēlējās piekļūt krimināllietas materiāliem, to īpaši nepamatojot, taču tas tika atteikts. Nav ECK 10. panta pārkāpuma, jo ECT konstatēja, ka viņu lūgumi piekļūt lietas materiāliem neatbilda Tiesas noteiktiem kritērijiem informācijas iegūšanai no valsts iestādes.

Magyar Kétfarkú Kutya Párt v. Hungary. Politiskā partija izveidoja mobilo aplikāciju, kurā vēlētāji varēja anonīmi dalīties ar savām referenduma biļetenu fotogrāfijām. Partija par to tika sodīta, jo esot pārkāpusi balsošanas aizklātuma un godīguma principus. ECT atzina, ka iesniedzējas tiesību ierobežojums nav noteikts ar likumu, jo regulējums nebija pietiekami paredzams un skaidrs. Konstatēts ECK 10. panta pārkāpums.

Citi

J.M.B. and Others v. France (spriedums pieejams franču valodā).  Cietuma pārapdzīvotības problēma. Nebija efektīva mehānisma, kā novērst problēmu. Konstatēts ECK 13. panta pārkāpums, kā arī 3. panta pārkāpums.

Beizaras and Levickas v. Lithuania. Policija atteicās izmeklēt naida runu pret seksuālajām minoritātēm piederošajiem iesniedzējiem. Konstatēta diskriminācija uz seksuālās orientācijas pamata, proti, ECK 14. panta pārkāpums kopsakarā ar 8. pantu. Tāpat arī ECK 13. panta pārkāpums.

Soares Campos v. Portugal (spriedums pieejams franču valodā). Students gāja bojā universitātes iesvētību ceremonijas laikā. Konstatēts ECK 2. panta pārkāpums procesuālajā aspektā, jo netika veiktas vairākas steidzamas procesuālas izmeklēšanas darbības tūlīt pēc negadījuma.

Strazimiri v. Albania. Nebija specializētas iestādes, kurā ievietot personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas atbrīvotas no kriminālatbildības, un kurām noteikta piespiedu ārstēšana. Konstatēts ECK 3. un 5. panta pārkāpums.