ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Klimats Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Nodokļi Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Spriedumi

Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi maijā

Šajā pārskatā īsumā aplūkoti nozīmīgākie Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2019. gada maijā pieņemtie nolēmumi.

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Famulyak v. Ukraine. Iesniedzējs tika tiesāts kriminālprocesā. Tajā tika uzklausīti vairāki liecinieki. Iesniedzējs tika notiesāts, taču vēlāk tiesas spriedums tika atcelts, un lieta tika nodota izskatīšanai citam tiesas sastāvam. Šajā procesā tiesnesim bija pieejami iepriekšējās iztiesāšanas materiāli, kā arī liecinieki un cietušais tika izsaukti uz atkārtotu lietas iztiesāšanu. Tomēr cietušais ieradās tikai uz vienu no sēdēm, savukārt liecinieki policisti tā arī neieradās. Iesniedzējs tika notiesāts. ECT viņš sūdzējās par to, ka viņam esot bijušas liegtas tiesības iztaujāt cietušo un lieciniekus jaunajā lietas iztiesašanā. ECT konstatēja, ka atkārtotas lietas iztiesāšanas pamatā bija tehniskas kļūmes iepriekšējā procesā, nevis liecinieku vai cietušā, kurus iesniedzējs bija iztaujājis sākotnējā procesa gaitā, liecību ticamība. Pieteikums atzīts par nepieņemamu, līdz ar to nav arī ECK 6. panta pārkāpuma.

Pasquini v. San Marino. Iesniedzējs sūdzējās, ka viņa lietu esot izskatījis nelikumīgs tiesas sastāvs. Tiesību normas tekstā bija minēts, ka tiesas priekšsēdētājs nosaka kolēģijas “locekļus un priekšsēdētāju”. Tiesas priekšsēdētājs bija nozīmējis lietu kolēģijai tikai ar diviem tiesnešiem. Iesniedzējs uzskatīja, ka atbilstoši likumam lietu vajadzētu izskatīt vismaz trīs locekļiem. Taču ECT secināja, ka šajā gadījumā nav acīmredzama tiesību normu pārkāpuma. Likumu varēja interpretēt arī tādā veidā, ka tas neparedz vismaz 3 kolēģijas locekļus. Nav ECK 6. panta pārkāpuma.

Doyle v. Ireland. Iesniedzējs tika nopratināts bez advokāta fiziskas klātbūtnes (un vienā no šīm reizēm viņš arī atzinās nozieguma izdarīšanā), taču procesā bija būtiskas aizsardzības garantijas. Iesniedzējs jau no paša procesa sākuma konsultējās ar advokātu, viņš ar advokātu sazinājās telefoniski un arī pratināšanu laikā izmantoja iespēju ar advokātu konsultēties. Turklāt visas nopratināšanas tika ierakstītas video. Nav ECK 6. panta pārkāpuma.

Spīdzināšanas aizliegums

O.O. v. Russia. Iesniedzējs no Krievijas tika izraidīts uz Uzbekistānu, kurā bija apsūdzēts reliģiskajā ekstrēmismā, tāpēc izraidīšanas gadījumā pastāvēja reāls cietsirdīgas izturēšanās risks. Tika konstatēts ECK 3. panta pārkāpums. Tā kā Krievija nebija ievērojusi ECT noteiktos pagaidu līdzekļus, konstatēts arī ECK 34. panta pārkāpums.

Kanciał v. Poland. Pieteikuma iesniedzējs sūdzējās par vardarbību aizturēšanas laikā (un īpaši elektrošoka ieroča izmantošanu bez pamata). ECT konstatēja, ka policija bija izmantojusi pārmērīgu spēku un pielietojusi vardarbību, aizturot iesniedzēju, kaut tas pēc lietā konstatētajiem faktiem nebija nepieciešami. ECT konstatēja ECK 3. panta pārkāpumu pēc būtības, kā arī šī panta procesuālo pārkāpumu, jo iesniedzēja sūdzības par šo apiešanos netika pienācīgi izskatītas.

Clasens v. Belgium (spriedums franču valodā). Cietumuzraugu streika dēļ pasliktinājās ieslodzīto personu apstākļi ieslodzījumā divu mēnešu garumā. Konkrētāk, iesniedzējam netika nodrošināta atrašanās ārpus kameras (tikai stunda reizi 3 dienās); duša tika nodrošināta tikai 2 reizes nedēļā; nebija pieejami higiēnas līdzekļi; tika būtiski ierobežota saziņa ar ārpasauli. Nacionālās tiesas bija uzlikušas valstij pienākumu ieviest līdzekļus, lai nodrošinātu minimālos pakalpojumus, taču tas neizdevās. Vēlāk tiesas atzina, ka ir aizskartas ieslodzīto tiesības un kā kompensāciju noteica soda samazināšanu. Konstatēts ECK 3. un 13. panta pārkāpums.

Tiesības uz privāto dzīvi

Vetsev v. Bulgaria (spriedums franču valodā). Ieslodzītajam tika liegta iespēja apmeklēt brāļa bēres, jo šāda iespēja nebija paredzēta likumā. Konstatēts ECK 8. panta pārkāpums.

Mityanin and Leonov v. Russia. Avīzē tika publicēts raksts ar aizdomās turētā attēlu un aprakstu par viņa kriminālajām aktivitātēm (viņš nebija vēl atzīts par vainīgu tiesā). Nav ECK 8. panta pārkāpuma, jo šī publikācija kalpoja sabiedrības interesēm ar mērķi atklāt noziedzīgu nodarījumu un šīs intereses bija svarīgākas par iesniedzēja interesēm.

Halabi v. France (spriedums franču valodā). Būvinspektori veica pārbaudi patvaļīgi jaunuzbūvētās telpās bez iemītnieka ziņas vai tiesas atļaujas. Konstatēts ECK 8. panta pārkāpums.

Tasev v. North Macedonia. Tika izsludinātas vēlēšanas, lai tiesneši no sava vidus izvēlētos kandidātu vakancei Valsts Tieslietu padomē. Iesniedzējs vēlējās, lai vēlēšanu reģistrā viņa tautība tiktu nomainīta no bulgāru uz maķedoniešu, taču tas tika atteikts, jo lūgums izteikts pēc vēlēšanu izsludināšanas, un nostādītu nevienlīdzīgā situācijā citus tiesnešus. ECT atzina, ka ierobežojums nebija noteikts likumā, jo balstījās uz neparedzamu interpretāciju. Konstatēts ECK 8. panta pārkāpums.

O.C.I. and Others v. Romania. Iesniedzēja ar bērniem pēc brīvdienām, ko pavadīja iesniedzējas dzimtenē Rumānijā, nolēma ar bērniem palikt Rumānijā, tāpēc viņu tēvs vērsās tiesā, pieprasot bērnu atgriešanu Itālijā, kur bija bērnu pastāvīgā dzīvesvieta. Iesniedzēja iebilda un iesniedza video ar epizodēm, kurās tēvs ir vardarbīgs pret bērniem, tomēr tiesa nosprieda par labu tēvam, sakot, ka tās ir tikai atsevišķas epizodes, bet Itālijas iestādes varēšot bērnu intereses aizstāvēt, ja būšot kādas bažas. ECT norādīja, ka vardarbība pret bērniem nav pieļaujama, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ valsts saskaņā ar Hāgas konvenciju var atteikt bērnu atgriešanu viņu pastāvīgajā dzīvesvietā, kur viņiem draud šāda vardarbība. Konstatēts ECK 8. panta pārkāpums.

Fraile Iturralde v. Spain. Iesniedzējs izcieš cietumsodu saistībā ar savu dalību basku separātistu labā. Viņš lūdza pārcelt viņu uz ieslodzījuma vietu tuvāk mājām. Taču šis lūgums tika noraidīts, jo viņš tāpat uzturēja regulārus kontaktus ar ģimeni. Turklāt bija svarīgi izsijāt teroristus pa dažādām ieslodzījuma vietām. Nav ECK 8. panta pārkāpums.

Liblik and others v. Estonia. Tika veikta iesniedzēju slepena noklausīšanās kriminālprocesa ietvaros. Tiesa tam devusi atļauju, sniedzot lēmumā vien vispārīgas frāzes, nevis pamatojumu atbilstoši likumam. Konstatēts ECK 8. panta pārkāpums.

Citas tiesības

Chebab v. France (spriedums franču valodā). ECT norādīja uz procesuāliem trūkumiem, izmeklējot personas nāvi aizturēšanas laikā (pārmēru gara izmeklēšana, pierādījumu pazušana). Konstatēts ECK 2. panta pārkāpums.

Mityanin and Leonov v. Russia.  Kādu periodu iesniedzēji atradās apcietinājumā bez atbilstoša tiesas lēmuma. Konstatēts ECK 5. panta pārkāpums.

MİHR Foundation v. Turkey (spriedums franču valodā). Tika likvidēts maksātnespējīgs fonds, kas vairs nevarēja īstenot savus mērķus līdzekļu trūkuma dēļ. Nav ECK 11. panta pārkāpuma, jo šāda piemērojamā līdzekļa mērķim bija leģitīms raksturs. Tas kalpoja sabiedrības interesēm.

Chaldayev v. Russia (spriedums franču valodā). Atšķirība starp regulējumu satikšanās tiesībām cietumos un izmeklēšanas cietumos. ECT atzina, ka notiesātie un apcietinātie ieslodzītie ir salīdzināmas grupas, taču valsts nav sniegusi objektīvu pamatojumu atšķirīgajai attieksmei. Ierobežojumiem attiecībā uz satikšanās tiesībām būtu jābūt individuāli pamatotiem. Konstatēts ECK 14. panta pārkāpums.

Forcadell i Lluis and Others v. Spain (lēmums franču valodā). Katalonijas parlaments 2017. gadā nolēma rīkot pašnoteikšanās referendumu. Konstitucionālā tiesa lika to apturēt, taču tas tāpat notika. Vēlāk Konstitucionālā tiesa arī lēma apturēt parlamentāro sēdi, kur Katalonijas parlaments plānoja atbilstoši referenduma rezultātiem pasludināt neatkarību. Tomēr arī neatkarības proklamācija tika īstenota, kaut arī vēlāk pasludināta par prettiesisku. ECT vērsās deputāti, kas bija par Katalonijas atdalīšanos un uzskatīja, ka, atliekot parlamentāro sēdi un liedzot referenduma rezultātu paziņošanu, ir aizskarta viņu pulcēšanās brīvība un tiesības uz brīvām vēlēšanām. ECT atzina, ka attiecībā uz Konvencijas 11. pantu viņu prasība ir acīmredzami nepamatota, savukārt Konvencijas Pirmā protokola 3. panta tvērumā viņu prasījums neietilpst.

G.K. v. Belgium (spriedums franču valodā). Iesniedzēja bija Senāta deputāte, kura iesniedza lūgumu atbrīvot viņu no deputāta mandāta. Dažas dienas vēlāk viņa to atsauca, jo it kā neesot to iesniegusi brīvprātīgi, tomēr Senāts tāpat nobalsoja par viņas lūguma pieņemšanu un viņas pēcteča apstiprināšanu. ECT atzina, ka nav bijusi adekvāta procedūra, lai pārbaudītu iesniedzējas atlūguma ticamību. Konstatēts ECK Pirmā protokola 3. panta pārkāpums.

Ilgar Mammadov v. Azerbaijan. Valsts nepilda ECT nolēmumu. Konstatēts ECK 46. panta pārkāpums.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.