ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Spriedumi

Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi novembrī un decembrī

Šajā pārskatā īsumā aplūkoti nozīmīgākie Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2019. gada novembrī un decembrī pieņemtie nolēmumi.

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Makeyan and Others v. Armenia. Notiesājot personas, tika izmantotas pirmstiesas procesā iegūtas liecības, kaut arī tiesas procesā šie liecinieki teica, ka tika piespiesti šīs liecības sniegt. ECT, vērtējot lietas apstākļus kopsakarā, atzina, ka nacionālās tiesas pienācīgi pamatojušas savu izvēli piešķirt lielāku ticamību pirmstiesas procesā sniegtajam liecībām. Nav ECK 6. panta pārkāpuma.

Bacaksız v. Turkey. Iesniedzējs nevarēja piedalīties civilprocesā pirmajā instancē, jo valsts nebija pielikusi pietiekamas pūles, lai viņam par to paziņotu. To neatsvēra arī viņa sūdzības izskatīšana kasācijas instances tiesā, jo šīs instances tiesai nebija pietiekami plašas pilnvaras skatīt arī lietas faktus. Konstatēts ECK 6. panta pārkāpums.

Mustafa v. Bulgaria (spriedums pieejams franču valodā). Civiliedzīvotāju tiesāja militārā tiesa par parastu noziegumu, jo viens no pārējiem apsūdzētajiem bija militārpersona. ECT atzina, ka militārā tiesa nebija gana neatkarīga, tāpat arī norādīja, ka bija nepieciešami pārliecinošāki iemesli civilpersonas lietas nodošanai militārajai tiesai. Konstatēts ECK 6. panta pārkāpums.

Spīdzināšanas aizliegums

A.A. v. Switzerland (spriedums pieejams franču valodā). Afgāņu bēgļa (musulmaņa, kas konvertējies uz kristietību) izraidīšana. Konstatēts ECK 3. panta pārkāpums izraidīšanas gadījumā, ņemot vērā iespējamos draudus viņa drošībai Afganistānā sakarā ar kristietības reliģijas pieņemšanu.

A v. Russia. Iesniedzēja deviņgadīga meitene redzēja sava tēva vardarbīgo arestu, kura laikā tēvs nebija pretojies, taču tika piekauts. Iesniedzējai vēlāk tika konstatētas  dažādas psiholoģiskas traumas. Konstatēts ECK 3. panta pārkāpums attiecībā uz valsts pozitīvā pienākuma neizpildi, kā arī uz procesuālām nepilnībām, jo valsts neveica efektīvu izmeklēšanu šo faktu pārbaudei.
 
N.A. v. Finland. Persona tika izraidīta uz Irāku un tur nogalināta. Konstatēts ECK 2. un 3. panta pārkāpums, jo valsts nebija pienācīgi ņēmusi vērā pieteicēja tēva dzīvības apdraudējuma riskus.

Abdyusheva and others v. Russia (spriedums pieejams franču valodā). Iesniedzējiem bija atkarība no narkotikām, un viņi lūdza nodrošināt opioīdu aizstāšanas terapiju. Taču Krievijā bija aizliegtas tajā izmantotās vielas. ECT konstatēja, ka nav tik nozīmīgi, vai lieta tiek analizēta no valsts negatīvā vai pozitīvā pienākuma perspektīvas. Lai arī vairumā Eiropas valstu šāda terapija tiek atļauta, par tās pielietošanu pastāv pretrunīgi viedokļi. Valsts jebkurā gadījumā nav pārkāpusi savu rīcības brīvību. Nav konstatēts ECK 3. panta pārkāpums.

Tiesības uz privāto dzīvi

K.O. and V.M. v. Norway. Iesniedzēju bērns pēc piedzimšanas tika ievietots audžuģimenē. Iesniedzēju saskarsmes tiesības ar bērnu bija ļoti ierobežotas, proti, četras reizes un vēlāk sešas reizes gadā. Pēc dažiem gadiem iesniedzējiem tika atjaunota aizgādība pār bērnu. Nav konstatēts ECK 8. panta pārkāpums attiecībā uz ievietošanu audžuģimenē, jo pastāvēja bērna attīstības risks sakarā ar iesniedzēju atkarībām, taču attiecībā uz saskarsmes ierobežojumiem ar vecākiem tika konstatēts ECK 8. panta pārkāpums, jo tik reta saskarsme nebija bērna interesēs.

Kirdök and Others v. Turkey (spriedums pieejams franču valodā). Iesniedzēju – advokātu elektronisko datu savākšana kriminālprocesa ietvaros, kas ierosināts pret viņu kolēģi, ar kuru bija kopīgs birojs. Iejaukšanās iesniedzēju privātajā dzīvē un advokāta klienta konfidencialitātes pārkāpšana, ievācot jebkādus datus saskaņā ar pārāk vispārīgo kratīšanas orderi, bija nesamērīga un nebija nepieciešama demokrātiskā sabiedrībā, turklāt nepastāvēja atbilstošu tiesību aizsardzības garantiju. Konstatēts ECK 8. panta pārkāpums.

Petithory Lanzmann v. France. Atteikums ļaut eksportēt iesniedzējas mirušā dēla spermu mākslīgai apaugļošanai atbilstoši viņa pirmsnāves gribai un iesniedzējas vēlmei kļūt par vecmāmiņu. ECT atzina, ka iesniedzējas dēla tiesības izlemt, kā un kad kļūt par vecāku, ir personiskas un nav pārmantojamas. Turklāt dēls nebija devis iesniedzējai tiesības lemt par rīcību ar viņa spermu pēc nāves. Savukārt iesniedzējai pašai šādu tiesību – kļūt par vecvecāku – ECK 8. panta kontekstā nav. Lēmums par pieteikuma nepieņemamību, jo iesniedzēja nevarēja tikt atzīta ne par tiešo, ne par netiešo cietušo.

C and E v. France. Valsts atteicās dzimšanas reģistrā ierakstīt izvēlēto māti bērniem, kas dzimuši surogasijas ceļā. ECT atzina, ka tiesību ierobežojums ir samērīgs, jo šādā gadījumā ir iespējas bērnu adoptēt, un šī procedūra aizņem tikai nedaudz vairāk nekā 4 mēnešus. Lēmums par pieteikuma nepieņemamību, attiecīgi nav ECK 8. panta pārkāpuma.

A.S. v. Norway. Iesniedzējas bērns pēc piedzimšanas tika nodots audžuģimenē un pat pēc četriem gadiem, kad iesniedzēja centās pierādīt savas spējas pašai uzņemties saistības bērna aprūpē, mātei bērns netika atdots, viņai tika arī liegtas saskarsmes tiesības. Konstatēts ECK 8. panta pārkāpums, jo tāda tiesību aizskāruma gadījumā nebija pārliecinoša lēmuma pieņemšana procesa, kurā būtu analizētas visu pušu intereses.

Zakharchuk v. Russia. Saistībā ar smaga nozieguma izdarīšanu tika izraidīts uz Poliju ilgtermiņa rezidents, kurš dzimis un uzaudzis Krievijā, taču bija Polijas pilsonis, kurš uzturējis ciešas saiknes ar Poliju un nebija velējies kļūt par Krievijas pilsoni. ECT atzina, ka valsts adekvāti izvērtējusi iesniedzēja tiesības uz privāto dzīvi un valsts drošības intereses. Nav ECK 8. panta pārkāpuma.

Tiesības uz vārda brīvību

Herbai v. Hungary. Iesniedzējs tika atlaists no darba saistībā ar internetā publicētiem rakstiem. ECT atzina, ka valstij ir zināmi pozitīvi pienākumi aizsargāt vārda brīvību arī šādās privātās attiecībās. ECT konkrētajā gadījumā vērtēja: runas raksturu, autora motīvus, kaitējumu darba devējam, sankciju smagumu. ECT konstatēja ECK 10. panta pārkāpumu.

Tagiyev and Huseynov v. Azerbaijan. Iesniedzēji tika krimināli tiesāti par rakstu publicēšanu, kurās ietverta islāma kritika. ECT konstatēja, ka raksti nebija vērsti uz reliģiskā naida kurināšanu, bet gan bija salīdzinātas austrumu un rietumu vērtības un raisīja diskusiju sabiedrībā par reliģijas lomu. Konstatēts ECK 10. panta pārkāpums.

Schweizerische Radio und Fernsehgesellschaft and Others v. Switzerland. Iesniedzēja pārraidīja raidījumu par botoksu, taču nepieminēja būtiskus faktus par tā izmēģinājumiem uz dzīvniekiem. Tāpēc tika atzīta par vainīgu faktu neuzticamā atspoguļošanā, vienlaikus nekādas būtiskas sankcijas netika noteiktas, vienīgi novērst līdzīgas situācijas nākotnē. Nav konstatēts ECK 10. panta pārkāpums.

Zarubin and Others v. Lithuania. Iesniedzēji – krievu žurnālisti izraidīti no Lietuvas kā drauds valsts drošībai. Viņiem noteikts aizliegums uz gadu iebraukt Lietuvā. ECT atzina, ka iesniedzēji bija rīkojušies agresīvi un provokatīvi – neatbilstoši labas žurnālistikas principiem. Lēmums par pieteikuma nepieņemamību, attiecīgi nav ECK 10. panta pārkāpuma.

Citi

Apostolovi v. Bulgaria. Kriminālprocesa ietvaros tika iesaldēti iesniedzēju finanšu līdzekļi. Iestādes neņēma vērā personu iebildumus, ka viņas tādēļ nevar segt medicīniskos izdevumus, kas nepieciešami viņu dēla invalīda ārstēšanai. Konstatēts ECK Pirmā protokola 1. panta pārkāpums.

Porchet v. Switzerland (lēmums pieejams franču valodā). Brīvības atņemšanas soda samazināšana kā adekvāta kompensācija par turēšanu apcietinājumā nepareizajās telpās. Lēmums par pieteikuma nepieņemamību. Attiecīgi nav ECK 5. panta pārkāpuma.

Ilias and Ahmed v. Hungary. Iesniedzēji bija Bangladešas pilsoņi, kas ieradās tranzīta zonā starp Serbiju un Ungāriju un lūdza patvērumu. Viņu lūgums tika noraidīts, un viņi tika nogādāti atpakaļ Serbijā. Konstatēts ECK 3. panta pārkāpums saistībā ar izraidīšanu (procesuālais pienākums), kā arī apstākļiem aizturēšanā. ECT atzina, ka ECK 5. pants neesot skarts, jo viņi varēja brīvi atgriezties Serbijā.

Z.A. and Others v. Russia. Patvēruma meklētāju ilglaicīga aizturēšana Maskavas lidostas tranzīta zonā, kas sasniedza gandrīz 2 gadu ilgumu. ECT konstatēja ECK 3. panta pārkāpumu, jo dzīves apstākļi bija cilvēka cieņai neatbilstoši. Tāpat ECT konstatēja ECK 5. panta pārkāpumu, jo valsts tiesību aktos nebija paredzēta kārtība, kādā šādas personas var tik ilgi aizturēt, ierobežojot viņu brīvību.

Yasar v. Romania. Tika konfiscēta iesniedzēja laiva, ko trešā persona izmantoja nelikumīgai zvejošanai Melnajā jūrā. ECT konstatēja, ka valsts ir izsvērusi pušu intereses, priekšroku dodot sabiedrības interesēm, aizliedzot darbības, kas apdraud  Melnās jūras bioloģisko daudzveidību. Nav ECK Pirmā protokola 1. panta pārkāpuma.

Parmak and Bakir v. Turkey. Plaša noziedzīga nodarījuma interpretācija, kas pretēja līdzšinējai praksei un likuma tekstam. ECT konstatēja, ka iesniedzēji nevarēja paredzēt, ka šāda likuma interpretācija tiks piemērota viņu darbībām, turklāt nav piemērots vispārīgais princips, ka persona saucama pie atbildības pēc tai labvēlīgākās likuma normas. Konstatēts ECK 7. panta pārkāpums.

Abil v. Azerbaijan (no. 2). Iesniedzējs tika izslēgts no piedalīšanās vēlēšanās saistībā ar iespējamu balsu pirkšanu un pāragru aģitāciju. ECT secināja, ka bija procesuāli trūkumi, kas nenodrošināja adekvātu lēmumu pārskatīšanu. Nacionālās tiesas nebija adekvāti novērtējušas pierādījumus. Konstatēts ECK Pirmā protokola 3. panta pārkāpums.

Zevnik and Others v. Slovenia. Valsts bija sadalīta 8 vēlēšanu apgabalos. 2 vēlēšanu apgabalos netika pieņemts iesniedzēju kandidātu saraksts, jo tajā neizpildījās dzimumu kvota. Proti, vismaz 35% katra dzimuma pārstāvju; šajā gadījumā nebija vismaz 35% sieviešu. Tā kā divos vēlēšanu apgabalos viņi nebija pārstāvēti, viņiem netika nodrošināts arī bezmaksas raidlaiks nacionālajā televīzijā. ECT Lēmums par pieteikuma nepieņemamību, jo dzimumu līdztiesības intereses ir būtiskākas. Attiecīgi nav ECK 10. panta un Pirmā protokola 3. panta pārkāpuma.

Torresi v. Italy (lēmums pieejams franču valodā). Pagaidu atteikums izsniegt pasi, jo iesniedzējs neveic uzturlīdzekļu maksājumus. ECT citstarp ņēma vērā, ka valsts ir izvērtējusi iesniedzēja individuālo situāciju un maksātspēju. Iejaukšanās ir samērīga. Lēmums par pieteikuma nepieņemamību. Attiecīgi nav ECK Ceturtā protokola 2. panta pārkāpuma.