Tiesību interpretācija

Eiropas diskriminācijas novēršanas tiesību rokasgrāmata – nu arī latviski!

Eiropas Fundamentālo tiesību aģentūras (FRA) 2018. gadā publicētajai Eiropas pretdiskriminācijas rokasgrāmatai nu pieejama arī latviešu valodas versija.

Šajā rokasgrāmatā sniegts pārskats par diskriminācijas novēršanas tiesību galvenajiem aspektiem Eiropā, īpaši atsaucoties uz diskriminācijas aizliegumu, kas noteikts Eiropas Padomes Eiropas Cilvēktiesību konvencijā (ECTK), kā to interpretējusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT), un Eiropas Savienības tiesību aktos, kā tos interpretējusi Eiropas Savienības Tiesa (EST). Rokasgrāmatā paskaidrots, kā ikvienu Eiropas diskriminācijas novēršanas tiesību jautājumu regulē gan ES tiesību akti, gan ECTK. Attiecīgā gadījumā ir sniegtas atsauces arī uz Eiropas Sociālo hartu (ESH), citiem Eiropas Padomes (EP) instrumentiem un starptautiskiem līgumiem, kas noslēgti Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) aizgādībā saistībā ar nediskrimināciju.

Rokasgrāmata ir izstrādāta, lai palīdzētu praktizējošiem juristiem, kuri nav specializējušies diskriminācijas novēršanas tiesību jomā, un tā ievada galvenajos saistītajos jautājumos. Tā ir paredzēta advokātiem, tiesnešiem, prokuroriem, sociālajiem darbiniekiem, kā arī personām, kas sadarbojas ar valsts iestādēm, nevalstiskām organizācijām (NVO) un citām struktūrām, kas nodarbojas ar juridiskiem jautājumiem saistībā ar diskrimināciju. Rokasgrāmata var būt noderīga arī juridiskajai pētniecībai vai sabiedrības interešu aizstāvībai. Tā ir izstrādāta tā, lai praktizējošie speciālisti vajadzības gadījumā varētu uzreiz skatīt konkrētas sadaļas/tēmas; nav nepieciešams lasīt visu rokasgrāmatu

Rokasgrāmatas ievadā ir ietverta īsa abu tiesību sistēmu – Eiropas Padomes un ar ES tiesību aktiem izveidoto – izpēte.

Rokasgrāmatas 1. nodaļā ir izskaidrots Eiropas nediskriminācijas tiesību konteksts un priekšvēsture, kā arī izklāstīta abu sistēmu personiskā un materiālā piemērošanas joma.

Rokasgrāmatas 2. nodaļā ir izklāstīts, kad atšķirīga attieksme ir uzskatāma par diskriminējošu. Galvenā uzmanība ir pievērsta diskriminācijas kategorijām (piemēram, tieša un netieša diskriminācija, personas aizskaršana vai norādījums to diskriminēt, naida noziegumi un naida runa). Savukārt 3. nodaļa attiecas uz iespējamiem atšķirīgas attieksmes pamatojumiem.

Rokasgrāmatas 4. nodaļā ir aplūkots nediskriminācijas princips, ņemot vērā dažādas dzīves jomas, tostarp nodarbinātību, piekļuvi labklājībai un sociālajam nodrošinājumam, izglītību, privāto un ģimenes dzīvi.

Rokasgrāmatas 5. nodaļā ir analizēti diskriminācijas iemesli, piemēram, dzimums, dzimumidentitāte, seksuālā orientācija, invaliditāte, vecums, rase, etniskā izcelsme, nacionālā izcelsme un reliģija vai pārliecība.

Visbeidzot, Rokasgrāmatas 6. nodaļā ir aplūkoti procesuālie jautājumi diskriminācijas novēršanas tiesībās. Īpaša uzmanība ir pievērsta pierādīšanas pienākuma maiņai. Ir izskaidroti arī citi ar pierādīšanu saistīti jautājumi, piemēram, statistikas un citu datu nozīme.

Rokasgrāmata pieejama arī bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, angļu, somu, franču, igauņu, nīderlandiešu, maltiešu, grieķu, vācu, ungāru, itāļu, lietuviešu, korejiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, spāņu un zviedru valodās.