ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Klimats Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Nodokļi Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Tiesību interpretācija

Eiropas diskriminācijas novēršanas tiesību rokasgrāmata – nu arī latviski!

Eiropas Fundamentālo tiesību aģentūras (FRA) 2018. gadā publicētajai Eiropas pretdiskriminācijas rokasgrāmatai nu pieejama arī latviešu valodas versija.

Šajā rokasgrāmatā sniegts pārskats par diskriminācijas novēršanas tiesību galvenajiem aspektiem Eiropā, īpaši atsaucoties uz diskriminācijas aizliegumu, kas noteikts Eiropas Padomes Eiropas Cilvēktiesību konvencijā (ECTK), kā to interpretējusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT), un Eiropas Savienības tiesību aktos, kā tos interpretējusi Eiropas Savienības Tiesa (EST). Rokasgrāmatā paskaidrots, kā ikvienu Eiropas diskriminācijas novēršanas tiesību jautājumu regulē gan ES tiesību akti, gan ECTK. Attiecīgā gadījumā ir sniegtas atsauces arī uz Eiropas Sociālo hartu (ESH), citiem Eiropas Padomes (EP) instrumentiem un starptautiskiem līgumiem, kas noslēgti Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) aizgādībā saistībā ar nediskrimināciju.

Rokasgrāmata ir izstrādāta, lai palīdzētu praktizējošiem juristiem, kuri nav specializējušies diskriminācijas novēršanas tiesību jomā, un tā ievada galvenajos saistītajos jautājumos. Tā ir paredzēta advokātiem, tiesnešiem, prokuroriem, sociālajiem darbiniekiem, kā arī personām, kas sadarbojas ar valsts iestādēm, nevalstiskām organizācijām (NVO) un citām struktūrām, kas nodarbojas ar juridiskiem jautājumiem saistībā ar diskrimināciju. Rokasgrāmata var būt noderīga arī juridiskajai pētniecībai vai sabiedrības interešu aizstāvībai. Tā ir izstrādāta tā, lai praktizējošie speciālisti vajadzības gadījumā varētu uzreiz skatīt konkrētas sadaļas/tēmas; nav nepieciešams lasīt visu rokasgrāmatu

Rokasgrāmatas ievadā ir ietverta īsa abu tiesību sistēmu – Eiropas Padomes un ar ES tiesību aktiem izveidoto – izpēte.

Rokasgrāmatas 1. nodaļā ir izskaidrots Eiropas nediskriminācijas tiesību konteksts un priekšvēsture, kā arī izklāstīta abu sistēmu personiskā un materiālā piemērošanas joma.

Rokasgrāmatas 2. nodaļā ir izklāstīts, kad atšķirīga attieksme ir uzskatāma par diskriminējošu. Galvenā uzmanība ir pievērsta diskriminācijas kategorijām (piemēram, tieša un netieša diskriminācija, personas aizskaršana vai norādījums to diskriminēt, naida noziegumi un naida runa). Savukārt 3. nodaļa attiecas uz iespējamiem atšķirīgas attieksmes pamatojumiem.

Rokasgrāmatas 4. nodaļā ir aplūkots nediskriminācijas princips, ņemot vērā dažādas dzīves jomas, tostarp nodarbinātību, piekļuvi labklājībai un sociālajam nodrošinājumam, izglītību, privāto un ģimenes dzīvi.

Rokasgrāmatas 5. nodaļā ir analizēti diskriminācijas iemesli, piemēram, dzimums, dzimumidentitāte, seksuālā orientācija, invaliditāte, vecums, rase, etniskā izcelsme, nacionālā izcelsme un reliģija vai pārliecība.

Visbeidzot, Rokasgrāmatas 6. nodaļā ir aplūkoti procesuālie jautājumi diskriminācijas novēršanas tiesībās. Īpaša uzmanība ir pievērsta pierādīšanas pienākuma maiņai. Ir izskaidroti arī citi ar pierādīšanu saistīti jautājumi, piemēram, statistikas un citu datu nozīme.

Rokasgrāmata pieejama arī bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, angļu, somu, franču, igauņu, nīderlandiešu, maltiešu, grieķu, vācu, ungāru, itāļu, lietuviešu, korejiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, spāņu un zviedru valodās.