Mācības

ERA bezmaksas semināri tiesnešiem, prokuroriem un tiesu darbiniekiem par tiesas pieejamību personām ar invaliditāti un diskriminācijas aizliegumu

Iespēja pieteikties Eiropas Tiesību akadēmijas rīkotajiem bezmaksas semināriem par diskriminācijas aizliegumu Eiropas Savienības tiesībās un tiesas pieejamību personām ar invaliditāti privāttiesību un darba strīdos. Pieteikšanās termiņi ir attiecīgi 17. septembris un 1. oktobris.

Seminārs par tiesas pieejamību personām ar invaliditāti

Seminārs tiek organizēts no 2018. gada 7.–9. novembrim Trīrē, Vācijā. Tā mērķis ir papildināt dalībnieku zināšanas par tiesību aizsardzības instrumentiem, kādi attiecībā uz tiesas pieejamību atrodami ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām (Konvencija) un Eiropas Savienības (ES) tiesībās. Seminārs paredzētas tiesnešiem, prokuroriem un tiesu darbiniekiem. Mācības notiks angļu un vācu valodā, nodrošinot sinhrono tulkojumu.

Galvenie seminārā aplūkotie temati:

 • Konvencijas 13. pants
 • tiesības uz vienlīdzīgu tiesībspējas atzīšanu
 • atbalsts lēmumu pieņemšanā
 • invaliditātes definīcija
 • saprātīgie pielāgojumi
 • pierādīšanas pienākums invaliditātes procesos
 • tiesības uz privātumu

Vietu skaits seminārā ir ierobežots. Semināra programma un praktiska informācija ir pieejama Eiropas Tiesību akadēmijas mājas lapā.

Seminārs par diskriminācijas aizliegumu ES tiesībās

Seminārs tiek organizēts no 2018. gada 8.–9. novembrim Salonikos, Grieķijā. Semināra dalībniekiem tiks sniegts pārskats par divām ES direktīvām: direktīvu, kas aizliedz diskrimināciju pēc rases vai etniskās piederības un direktīvu, kas aizliedz diskrimināciju un nevienlīdzīgu profesijā un nodarbinātības jomā, pamatojoties uz invaliditāti, vecumu, seksuālo orientāciju vai reliģisko piederību.

Galvenie seminārā aplūkotie temati: 

 • ES tiesību apskats diskriminācijas aizlieguma un vienlīdzīgas attieksmes jomā un to sasaiste ar ES Pamattiesību hartu, Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un ANO cilvēktiesību līgumiem
 • galveno jēdzienu skaidrojumi (tiešā/netiešā diskriminācija, uzmākšanās)
 • pierādīšanas pienākums un piekļuve pierādījumiem
 • atlīdzinājumi un sankcijas
 • dažādi aizliegtie diskriminācijas pamati, īpaši pievēršoties ES tiesas judikatūrai

Vietu skaits seminārā ir ierobežots. Semināra programma un praktiska informācija ir pieejama Eiropas Tiesību akadēmijas mājas lapā.