Politikas dokuments

Izdotas vadlīnijas cietumu un probācijas dienesta personāla atlasei un profesionālajai izaugsmei

Eiropas Padome izdevusi vadlīnijas, kas paredzētas cietumu un probācijas dienestu personāla atlases, izglītošanas un profesionālās izaugsmes uzlabošanai tās dalībvalstīs. Vadlīnijas veidotas kā labākās prakses apkopojums minētajās jomās, ņemot vērā atšķirīgos kritērijus, kas šobrīd tiek izmantoti dažādās valstīs.

© CoE

Ieslodzījuma vietu un probācijas dienestu darbinieki ikdienā nodrošina ieslodzījuma vietās esošo un probācijas dienesta uzraudzībā atrodošos personu pamattiesības. Atbilstoša personāla atlase, regulāras apmācības un profesionālā pilnveidošanās palīdz ne tikai pēc iespējas labāk nodrošināt personu pamattiesības, bet arī labāk sasniegt kriminālsoda mērķus kopumā.

Vadlīnijas apkopo virkni principu, kas jāņem vērā, nosakot tādus jautājumus kā cietumu un probācijas dienestu darbinieku minimālo izglītības līmeni, darba piedāvājumos ietveramo informāciju, novērtēšanas procedūras, nepieciešamās apmācības un profesionālo ētiku un attīstību. 

Vadlīnijas ietver konkrētus ieteikumus attiecībā uz iepriekš minētajiem kritērijiem, piemēram, personāla minimālo izglītības līmeni un darbā pieņemšanas nosacījumiem. Tās paredz, ka darbā pieņemšanas procesiem jābūt skaidriem un caurskatāmiem un jāņem vērā prasmes un vērtības, kas nepieciešamas darbam brīvības atņemšanas iestādē un probācijas dienestā, piemēram, motivāciju, spēju pielāgoties, briedumu, spēju analizēt līdzšinējo darbību, integritāti un citus kritērijus. Tāpat vadlīnijās īpaši uzsvērta nepieciešamības pēc personāla daudzveidības, kas palīdz adekvāti nodrošināt no dažādiem sociāliem, lingvistiskiem vai kulturāliem apstākļiem nākušo aizturēto un notiesāto vajadzības.

Vadlīnijās ir uzsvērta nepieciešamība nodrošināt regulāru un adekvātu cietumu un probācijas dienestu darbinieku izglītošanu un apmācību, kā arī caurskatāmu novērtējuma un karjeras attīstības sistēmu. Tāpat šo dienestu darbinieku ētikas kodeksiem būtu jābūt publiski pieejamiem, un novērtēšanas sistēmai būtu jāietver arī vērtējums attiecībā uz ētikas kodeksa ievērošanu. 

Eiropas Padomes Ministru komiteja ir aicinājusi dalībvalstis izplatīt šīs vadlīnijas attiecīgajām savas valsts iestādēm.