Tiesību interpretācija

Izdots bērnu tiesību rokasgrāmatas papildinātais izdevums

Eiropas Savienības Fundamentālo tiesību aģentūra (FRA), Eiropas Padomi un Eiropas Cilvēktiesību tiesa papildinājušas 2015. gadā pirmizdoto Rokasgrāmatu Eiropas tiesību jautājumos, kas saistīti ar bērnu tiesībām (Handbook on European law relating to the rights of the child)

Rokasgrāmata aptver tādus bērnu tiesību aspektus kā:

  • vienlīdzība;
  • ekonomiskās, sociālās, kultūras un pilsoniskās tiesības un brīvības;
  • personas identitāte un personas dati;
  • ģimenes dzīve;
  • alternatīvā aprūpe un adopcija;
  • migrācija un patvērums;
  • aizsardzība pret vardarbību un ekspluatāciju;
  • patērētāju aizsardzība;
  • bērnu tiesības kriminālprocesos un alternatīvajos procesos.

Proti, tajā aplūkoti gan bērnu kā pilntiesīgu tiesību subjektu tiesības, gan arī to vecāku vai citu tiesisko pārstāvju tiesību aspekti.

Autori norāda, ka rokasgrāmata noderēs juristiem, tiesnešiem, prokuroriem, sociālajiem darbiniekiem, nevalstiskajām organizācijām un citām organizācijām, kas saskaras ar bērnu tiesībām. Tajā skaidroti Eiropas Savienības un Eiropas Padomes noteiktie standarti, citstarp balstoties uz Eiropas Savienības tiesas un un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru, tomēr noteiktos gadījumos sniegtas atsauces arī uz Eiropas Sociālo hartu, citiem ES un Eiropas Padomes instrumentiem un starptautiskajiem ANO līgumiem, kas saistīti ar bērnu tiesībām. Izmaiņas, kas ietvertas salīdzinājumā ar 2015. gadu, ietver, piemēram, atsauces uz bērnu procesuālajām garantijām kriminālprocesā un tiesu prakses par migrantu bērnu aizturēšanu un vardarbību pret bērniem, analīzi.

Pagaidām rokasgrāmata pieejama tikai angļu valodā, tomēr solīts, ka vēl šogad tiks publicētas arī citu valodu versijas.