Tiesību interpretācija

Kā piemērojams spīdzināšanas un necilvēcīgas attieksmes aizliegums? ECT publicē ceļvedi

2021. gada nogalē Eiropas Cilvēktiesību tiesas kanceleja publicējusi tiesu prakses ceļvedi attiecībā uz Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3. pantu jeb spīdzināšanas un necilvēcīgas un pazemojošas apiešanās un sodīšanas aizliegumu. Līdz ar šo jaunumu tiesu prakses ceļvežu saraksts kļuvis gandrīz pilnīgs, tam aptverot teju visas Konvencijā un tās protokolos ietvertās tiesības.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas (turpmāk­—Tiesa) prakses ceļveži piedāvā ieskatu galveno Tiesas spriedumu tēzēs, kas sakārtotas pa tēmām (Konvencijas pantiem). Šie judikatūras apskati tiek regulāri atjaunināti. Cita starpā tie tiek publicēti tamdēļ, ka Tiesas spriedumi un lēmumi kalpo ne tikai, lai izlemtu Tiesā iesniegtās lietas, bet arī vispārīgi, lai izskaidrotu, aizsargātu un attīstītu Konvencijas noteiktos pienākumus, tādējādi veicinot to, ka valstis ievēro saistības, ko tās uzņēmušās kā līgumslēdzējas puses. Proti, Tiesa ir uzsvērusi Konvencijas kā "Eiropas sabiedriskās kārtības konstitucionālā instrumenta" cilvēktiesību jomā lomu.

34 lapas garais Konvencijas 3. panta piemērošanas ceļvedis sastāv no vairākām daļām:

  • vispārēji apsvērumi,
  • liegums valstij spīdzināt personas vai apieties ar tām necilvēcīgā vai pazemojošā veidā,
  •  aizsardzība pret šāda veida rīcību no citu personu puses,
  • pienākums izmeklēt sūdzības par iespējamu šāda veida rīcību.

Proti, visupirms jāuzsver, ka attiecīgais aizliegums ir absolūts, un saskaņā ar Konvencijas 15. panta 2. punktu nav pieļaujama nekāda atkāpe no tā pat ārkārtas situācijā, kas apdraud nācijas dzīvību, vai vissarežģītākajos apstākļos, piemēram, cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību, kā arī neatkarīgi no attiecīgās personas uzvedības vai tās iespējamā nodarījuma veida. Tas aptver gan valsts pienākumu atturēties no šāda veida rīcības, gan arī pozitīvus pienākumus, kas savukārt nozīmē, pirmkārt, pienākumu ieviest tiesisko regulējumu personu aizsardzībai; otrkārt, noteiktos skaidri definētos apstākļos pienākumu veikt operatīvus pasākumus, lai aizsargātu konkrētas personas pret izturēšanos, kas ir pretrunā ar šo noteikumu; un, treškārt, pienākumu veikt efektīvu izmeklēšanu par strīdīgiem apgalvojumiem par šādas attieksmes esību. Tālāk ceļvedis citstarp izskaidro, kāda ir atšķirība starp spīdzināšanu, necilvēcīgu un pazemojošu attieksmi.

Visi ceļveži, ieskaitot šo pieejami Tiesas mājaslapā. Lielākā daļa no apkopojumiem pieejami angļu un franču valodās, bet daudziem ceļvežiem vietnē ir pieejami tulkojumi arī citās Eiropas Padomes valodās.

 

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.