ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Informatīvs materiāls

Pabeigta “Rokasgrāmatas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos” pirmā daļa

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publisko “Rokasgrāmatas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos” 1. moduli “Vadlīnijas pašvaldībām bērnu tiesību aizsardzībā”.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk VBTAI) ziņo, ka rokasgrāmata tiek izstrādāta, jo VBTAI ikdienas darbā konstatējusi, ka ir nepieciešams metodoloģiskais atbalsts izglītības iestāžu darbiniekiem, ģimenēm un bērnu likumiskajiem pārstāvjiem par dažādu problēmsituāciju risināšanu un labās prakses piemēriem. Rokasgrāmata tiek veidota, nodalot tēmas un auditorijas, lai turpmāk papildinātu un pilnveidotu rokasgrāmatā atrodamo informāciju. Rokasgrāmata pilnībā tiks pabeigta līdz šī gada nogalei, tajā būs trīs moduļi — “Vadlīnijas pašvaldībām”, “Vadlīnijas izglītības iestādēm” un “Vadlīnijas ģimenēm”.

Publiskotajā 1. modulī “Vadlīnijas pašvaldībām bērnu tiesību aizsardzībā” vadlīnijas izstrādātas, lai veicinātu vienotas izpratnes veidošanos pašvaldībās par būtiskākajiem bērnu tiesību jautājumiem, it īpaši par tiem, kuru risināšana atbilstoši normatīvajiem aktiem nodota pašvaldību kompetencē. Vadlīnijās sniegti ieteikumi par to, kā pašvaldībā veicama situācijas izpēte un analīze, lai izstrādātu un realizētu efektīvu bērnu tiesību aizsardzības programmu. Ņemot vērā ka, saskaņā ar ANO Bērnu tiesību konvencijā  noteikto, ģimenei, kas ir sabiedrības pamatšūniņa un visu tās locekļu, it īpaši bērnu, izaugsmes un labklājības dabiskā vide, ir jāsaņem nepieciešamā aizsardzība un atbalsts, lai tā varētu pilnīgi uzņemties sabiedrības uzticētos pienākumus, īpaša uzmanība vadlīnijās pievērsta gan normatīvo aktu analīzei un tiesu prakses izpētei, gan labās prakses apkopošanai, apzinot pašvaldību un nevalstiskā sektora piedāvātos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, kas nonākušas krīzes situācijā vai kurās pastāv risks bērnam nonākt ārpusģimenes aprūpē.

Vadlīnijās aplūkoti būtiskākie bērnu tiesību aizsardzības darba koordinācijas aspekti pašvaldības līmenī — sadarbības grupas izveide, Nepilngadīgo personu atbalsta informatīvās sistēmas izmantošana u.c.

Vadlīniju mērķauditorija ir pašvaldību deputāti un administrācijas vadītāji, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāji un darbinieki.

Vadlīnijas

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.