Informatīvs materiāls

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir izstrādājusi informatīvu metodisko materiālu apkopojumu — Rokasgrāmatu bāriņtiesām

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir izstrādājusi metodisko rokasgrāmatu bāriņtiesām, lai sekmētu vienotu un kvalitatīvu bāriņtiesu darbības praksi visā Latvijā, nodrošinot, ka bāriņtiesas visus lēmumus un darbības konkrētu lietu ietvaros vērtē no bērna vislabāko interešu perspektīvas.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) ziņo, ka rokasgrāmatas mērķis ir sniegt bāriņtiesām metodisku atbalstu bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā, izskaidrojot normatīvo aktu prasības un sniedzot ieskatu bāriņtiesas darbībā dažādu situāciju, kas saistītas ar bērna tiesību aizsardzību, risināšanā.

VBTAI izstrādātā rokasgrāmatas mērķauditorija ir bāriņtiesas, kā arī citas valsts un pašvaldības institūcijas, kurām savstarpēji sadarbojoties, jānodrošina prioritāra bērna tiesību un interešu aizsardzība.

Rokasgrāmata detalizēti skaidro, kas ir bērna vislabākās intereses dažādās situācijās, kādas ir bērna pamattiesības un brīvības, sniedz ieteikumus bāriņtiesām vardarbības pret bērniem novēršanai, aizgādības tiesību pārtraukšanai un atjaunošanai, sniedz ieteikumus sadarbībai ar sociālajiem dienestiem, ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem un citām institūcijām, skaidro bāriņtiesu lomu dažādās situācijās.

Jāņem vērā, ka rokasgrāmata bāriņtiesām ir plānota kā “atvērta tipa” informatīvais materiāls, līdz ar to metodiskie ieteikumi tajā tiks aktualizēti un papildināti, ņemot vērā gan izmaiņas normatīvajos aktos, gan procesus sabiedrībā.

VBTAI relīze

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.