Ziņojums

Vardarbība pret bērniem joprojām izplatītākā ir izglītības iestādēs

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir apkopojusi sava darba rezultātus 2019. gada pirmajā pusē. Inspekcija secinājusi, ka bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultāti liecina, ka lielākā daļa saņemto sūdzību par iespējamajiem pārkāpumiem joprojām attiecas uz notikumiem izglītības iestādēs. Savukārt bāriņtiesu pārbaužu rezultāti apstiprina, ka institūcijās pašlaik atrodas lielākoties nepilngadīgie ar veselības problēmām, kuru integrēšanai ģimeniskā aprūpē pietrūkst speciālistu.

Scott Webb / Unsplash

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) ziņo, ka 2019. gada pirmajā pusē tā veikusi 80 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes, no kurām 73 pārbaudes veiktas pēc iesnieguma vai sūdzības par iespējamiem pārkāpumiem tieši izglītības iestādēs. VBTAI ir uzsākusi arī 25 administratīvā pārkāpuma lietas. Pārbaužu laikā konstatēta vienaudžu savstarpējā vardarbība, darbinieku nepietiekama iesaistīšanās problēmsituācijas risināšanā, kā arī neatbilstošu disciplinēšanas metožu pielietošana saskarsmē ar skolēniem no pedagogu puses un citas problēmas.

Inspekcija norāda, ka pārskata laikā veiktas arī 14 pārbaudes bāriņtiesās, kopā pārbaudot 393 personu lietas. Vienas pārbaudes laikā konstatēti pietiekami būtiski pārkāpumi bāriņtiesas darbā, lai par konstatēto informētu pašvaldību, kas savukārt lēma par bāriņtiesas priekšsēdētāja piemērotību ieņemamajam amatam.

Savukārt, bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 atbildējis uz 4 955 zvaniem un sniedzis psiholoģisko palīdzību 4 446 gadījumos. Sniedzot konsultācijas, 70 gadījumos tika saņemta informācija par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem ģimenēs, kas nodota sociālajam dienestam, bāriņtiesai vai policijai situācijas izvērtēšanai un palīdzības sniegšanai ģimenei, bet 45 gadījumos par bērnu tiesību pārkāpumiem iestādēs, kurās uzturas bērni, informācija tika nodota bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem.

VBTAI Konsultatīvā nodaļa šī gada pirmajā pusē saņēmusi 122 vecāku vai nepilngadīgo likumisko pārstāvju iesniegumus un izstrādājusi 130 atbalsta programmas darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības problēmām.

VBTAI ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomā. Tā sniedz konsultācijas un psiholoģisko atbalstu bērniem krīzes situācijās, pārbauda bāriņtiesu darbu, sniedz iestādēm ieteikumus bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai un pilnveidošanai, īsteno audžuģimeņu atbalsta pasākumus un veic citas funkcijas atbilstoši kompetencei.

VBTAI relīze

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.