ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Ziņojums

ANO iesniegts Latvijas kārtējais ziņojums par Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām izpildi

2019. gada 3. aprīlī Apvienoto Nāciju Organizācijā tika iesniegts kārtējais Latvijas ziņojums par 1966. gada Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām izpildi no 2008.-2017. gadam.

sanjitbakshi / CC BY 2.0

Saskaņā ar Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (turpmāk Pakts) 16. un 17. pantu tā dalībvalstis Apvienoto Nāciju Organizācijas (trupmāk ANO) ģenerālsekretāram iesniedz ziņojumus par paveikto Pakta normu ieviešanā. Latvijas Republikas konsolidētais otrais, trešais, ceturtais, piektais, sestais kārtējais ziņojums par Pakta izpildi laikā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim (turpmāk Ziņojums) sniedz informāciju par sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību īstenošanu Latvijā. Tas koncentrējas uz dzimumu vienlīdzības nozīmi, diskriminācijas aizliegumu un dažādu sociāli vājāku grupu integrēšanu sabiedrībā un darba tirgū, valsts sociālajiem pabalstiem un valsts minimālajām sociālās drošības garantijām, korupcijas un ēnu ekonomikas novēršanu, pieeju izglītībai un veselības aprūpei, darba drošību un cīņu ar bērnu nodarbinātību, vardarbības ģimenē izskaušanu, ģimenes aizsardzību, prostitūcijas aizliegšanu, kā arī sabiedrības pieeju kultūrai.

Ziņojumu sagatavoja Ārlietu ministrija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju un Veselības ministriju. Savu viedokli Ziņojuma izstrādes gaitā sniedza arī tiesībsargs, norādot, ka iesniegs alternatīvu ziņojumu par Pakta izpildi. Ziņojums tika izskatīts un apstiprināts Ministru kabinetā 16. oktobrī. Ziņojums pieejams latviešu un angļu valodā Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Lai nodrošinātu ANO ar vispusīgu informāciju par Pakta ieviešanu Latvijā un nodrošinātu nevalstisko organizāciju iesaisti, Ārlietu ministrija aicina nevalstiskās organizācijas savu viedokli par Ziņojumā iekļauto informāciju un Latvijā esošo situāciju ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību sfērā iesniegt nepastarpināti ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejas sekretariātā. Izsmeļoša informācija angļu valodā par nevalstisko organizāciju iesaisti Pakta ieviešanā pieejama ANO tīmekļa vietnē.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.