Ziņojums

ANO iesniegts Latvijas kārtējais ziņojums par Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām izpildi

2019. gada 3. aprīlī Apvienoto Nāciju Organizācijā tika iesniegts kārtējais Latvijas ziņojums par 1966. gada Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām izpildi no 2008.-2017. gadam.

sanjitbakshi / CC BY 2.0

Saskaņā ar Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (turpmāk Pakts) 16. un 17. pantu tā dalībvalstis Apvienoto Nāciju Organizācijas (trupmāk ANO) ģenerālsekretāram iesniedz ziņojumus par paveikto Pakta normu ieviešanā. Latvijas Republikas konsolidētais otrais, trešais, ceturtais, piektais, sestais kārtējais ziņojums par Pakta izpildi laikā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim (turpmāk Ziņojums) sniedz informāciju par sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību īstenošanu Latvijā. Tas koncentrējas uz dzimumu vienlīdzības nozīmi, diskriminācijas aizliegumu un dažādu sociāli vājāku grupu integrēšanu sabiedrībā un darba tirgū, valsts sociālajiem pabalstiem un valsts minimālajām sociālās drošības garantijām, korupcijas un ēnu ekonomikas novēršanu, pieeju izglītībai un veselības aprūpei, darba drošību un cīņu ar bērnu nodarbinātību, vardarbības ģimenē izskaušanu, ģimenes aizsardzību, prostitūcijas aizliegšanu, kā arī sabiedrības pieeju kultūrai.

Ziņojumu sagatavoja Ārlietu ministrija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju un Veselības ministriju. Savu viedokli Ziņojuma izstrādes gaitā sniedza arī tiesībsargs, norādot, ka iesniegs alternatīvu ziņojumu par Pakta izpildi. Ziņojums tika izskatīts un apstiprināts Ministru kabinetā 16. oktobrī. Ziņojums pieejams latviešu un angļu valodā Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Lai nodrošinātu ANO ar vispusīgu informāciju par Pakta ieviešanu Latvijā un nodrošinātu nevalstisko organizāciju iesaisti, Ārlietu ministrija aicina nevalstiskās organizācijas savu viedokli par Ziņojumā iekļauto informāciju un Latvijā esošo situāciju ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību sfērā iesniegt nepastarpināti ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejas sekretariātā. Izsmeļoša informācija angļu valodā par nevalstisko organizāciju iesaisti Pakta ieviešanā pieejama ANO tīmekļa vietnē.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.