Ziņojums

ANO iesniegts Latvijas kārtējais ziņojums par Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu izpildi

2018. gada 10. decembrī Apvienoto Nāciju Organizācijā tika iesniegts kārtējais Latvijas ziņojums par Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu izpildi.

sanjitbakshi / CC BY 2.0

Saskaņā ar Konvencijas 18. pantu Konvencijas dalībvalstis Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālsekretāram iesniedz ziņojumus par paveikto Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (Konvencija) normu ieviešanā. Latvijas Republikas konsolidētais ceturtais, piektais, sestais un septītais kārtējais ziņojums par Konvencijas izpildi laikā no 2005. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim (Ziņojums) sniedz informāciju par dzimumu līdztiesības mehānismu Latvijā, dzimumu līdztiesības veicināšanas pasākumiem, sieviešu lomu ģimenē un sabiedrībā, vardarbības ģimenē izskaušanu, cīņu ar cilvēku tirdzniecību, prostitūcijas samazināšanu, dzimumu stereotipu izglītībā mazināšanu, vienlīdzīgām iespējām darba tirgū, veselības aprūpes informācijas un pakalpojumu pieejamību un citiem jautājumiem.

Ziņojumu sagatavoja Ārlietu ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju un Veselības ministriju. Savu viedokli Ziņojuma izstrādē sniedza tiesībsargs. Ziņojums tika izskatīts un apstiprināts Ministru kabinetā 16. oktobrī. Ziņojums pieejams latviešu un angļu valodā Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Lai nodrošinātu ANO ar vispusīgu informāciju par Konvencijas ieviešanu Latvijā un nodrošinātu nevalstisko organizāciju iesaisti, Ārlietu ministrija aicina nevalstiskās organizācijas savu viedokli par Ziņojumā iekļauto informāciju un Latvijā esošo situāciju sieviešu diskriminācijas izskaušanas jomā iesniegt nepastarpināti ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas sekretariātā. Izsmeļoša informācija angļu valodā par nevalstisko organizāciju iesaisti Konvencijas ieviešanā pieejama ANO tīmekļa vietnē.