Publikācija

Cilvēktiesībām veltītas publikācijas Latvijas Universitātes 76. Konferences rakstu krājumā

Latvijas Universitāte

2018. gada jūnijā iznācis kārtējais Latvijas Universitātes zinātniskās konferences rakstu krājums, kurā apkopoti referāti tiesību zinātnē. Tā kā šogad konferences laikā norisinājās arī Centrālās un Austrumeiropas tiesībzinātnieku tīkla darbs un sekcijas, tad arī pašam rakstu krājumam dots atbilstošs nosaukums “Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautājumi”.

Kaut arī atsevišķa nodaļa cilvēktiesībām šajā rakstu krājumā nav veltīta, vairākās tajā iekļautajās publikācijās aplūkoti ar cilvēktiesībām saistīti jautājumi. Šajā kontekstā būtu minamas, piemēram, šādas publikācijas:

  • Modrīte Mazure-Vucāne Bāriņtiesa kā bērnu tiesību aizsardzības iestāde: potenciālā efektivitāte
  • Lolita Bērziņa Samērīguma meklējumos: tiesības tikt aizmirstam un izteiksmes brīvība
  • Armands Smans Procesuālās līdztiesības principa izpratne kriminālprocesā
  • Gunārs Kūtris Cilvēktiesību ievērošana mantiskajos jautājumos kriminālprocesā

Viss rakstu krājums pieejams tiešsaistē Latvijas Universitātes mājaslapā. Turpat pieejamas arī publikācijas, kas saistītas ar citām universitātes iepriekš rīkotajām konferencēm. 

Latvijas Universitātes zinātniskās konferences tiesību zinātnei veltītās sekcijas līdz šim norisinājušās katru gadu februārī Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Ar aktuālākajiem jaunumiem saistībā ar Latvijas Universitātes zinātnisko konferenci iespējams iepazīties Latvijas Universitātes mājaslapā.