ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Klimats Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Nodokļi Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Spriedumi

Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi jūlijā

Šajā pārskatā īsumā aplūkoti nozīmīgākie Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2018. gada jūlijā pieņemtie nolēmumi.

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Topal v. the Republic of Moldova. Iesniedzējs bija bijušais Gagauzijas prezidents, kurš tiesājās, lai saņemtu pensiju atbilstoši vietējam likumam. Tiesvedības laikā vietējais parlaments likumu ar atpakaļejošu spēku atcēla, jo tas neatbilda nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (ECK) 6. panta pārkāpums.

Ronald Vermeulen v. Belgium. Iesniedzējs piedalījās konkursā par ierēdņa vietu, taču viņam tika paziņots, ka viņš nav izturējis mutisko atlases kārtu. Iesniedzējs lēmumu pārsūdzēja, tas tika atcelts, un viņš eksāmenu kārtoja vēlreiz, bet atkal nesekmīgi. Iesniedzējs rezultātu pārsūdzēja. Pēc vairāk nekā 3 gadiem tiesa izskatīja iesniedzēja sūdzību un to noraidīja subjektīvo tiesību trūkuma dēļ, jo konkurss bija jau beidzies un veiksmīgie kandidāti apstiprināti. Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) īpaši ņēma vērā to, ka pieteicēja subjektīvo tiesību zaudēšana bija saistīta ar tiesvedības ilgumu. ECK 6. panta pārkāpums.

Aleksandar Sabev v. Bulgaria. Iesniedzējs tika atbrīvots no amata, jo zaudēja pielaidi ierobežotas pieejamības informācijai. Nacionālās tiesas vispār nevērtēja, vai pielaide atņemta pamatoti. ECK 6. panta pārkāpums.

Kamenova v. Bulgaria. Iesniedzēja kriminālprocesa laikā lūdza tiesu piespriest kompensāciju saistībā ar autoavāriju, ko izraisījusi cita persona. Kaut arī iesniedzēja bija nokavējusi termiņu, tiesa sākotnēji nepamatoti prasību pieņēma, bet tikai pēc sešiem gadiem to noraidīja. Iesniedzēja vērsās tiesā ar civilprasību, bet arī tur termiņu prasības celšanai bija nokavējusi. ECT konstatēja, ka regulējums un tiesu prakse par noilguma aprēķināšanu bija pietiekami skaidri, tādēļ iesniedzēja pati sev liedza iespēju vērsties tiesā. Nav ECK 6. panta pārkāpuma.

Dridi v. Germany. Iesniedzējs tika uzaicināts uz savas krimināllietas izskatīšanu ar publisku paziņojumu, kaut tiesai bija zināma viņa jaunā adrese. Par tiesas sēdi viņš uzzināja tikai dienu pirms tās, tādēļ viņa advokātam nebija laika iepazīties ar lietas materiāliem. ECK 6. panta pārkāpums. Vācija savu pārkāpumu arī vienpusēji atzina, taču ECT turpināja skatīt lietu, jo bez ECT sprieduma nebija garantijas, ka būtu iespējama procesa uzsākšana no jauna nacionālajās tiesās.

N.K. v. Germany. Iesniedzējs tika notiesāts saistībā ar vardarbību pret sievu. Sieva vēlāk atteicās liecināt un iebilda arī pret medicīnisko izmeklējumu rezultātu izmantošanu, bet viņas izteikumi ārpus formālās liecības tāpat tika izmantoti. Tā kā šo izteikumu izmantošana notika saskaņā ar normatīvo regulējumu, turklāt bija daudzi citi pierādījumi pret iesniedzēju, kurus Vācijas tiesas bija uzmanīgi analizējušas, ECT norādīja, ka kopumā tiesas process uzskatāms par taisnīgu. Nav ECK 6. panta pārkāpuma.

Spīdzināšanas un necilvēcīgas apiešanās aizliegums

Ščensnovičius v. Lithuania. Iesniedzējs 1 159 dienas atradās pārapdzīvotā kamerā, par ko viņam nacionālās tiesvedības ietvaros tika piešķirta tikai 3 389 EUR liela kompensācija, kas ir ievērojami mazāk nekā ECT līdzīgās lietās piešķirtā kompensācija. ECK 3. panta pārkāpums.

X v. the Netherlands. Iesniedzējs, Marokas pilsonis, kas Nīderlandē uzturējās nelikumīgi, tika notiesāts saistībā ar terorisma noziegumiem Nīderlandē. Nīderlande noraidīja viņa lūgumu pēc patvēruma. ECT piekrita Nīderlandes pozīcijai, ka nav pierādījumu, ka pret iesniedzēju tiks piemērots necilvēcīga izturēšanās vai spīdzināšana. Nav ECK 3. panta pārkāpuma.

Ruiz Pena and Perez Oberght v. Malta. Iesniedzēji iebilda pret sadzīves apstākļiem, tostarp, , ventilācijas un apkures neesamību, ieslodzījuma vietā. Kaut arī ECT konstatēja dažādas nepilnības, vērtējot situāciju kopumā, tiesa nesaskatīja, ka ieslodzījuma apstākļi radītu pieteicējiem būtiskas neērtības. Nav ECK 3 .panta pārkāpuma.

Hovhannisyan v. Armenia. Iesniedzēja cieta no pazemojošas izturēšanās (vardarbīga incidenta) darba vietā — valsts iestādē. Bija arī medicīnisks ziņojums par iesniedzējai nodarīto fizisko kaitējumu, taču, tā kā citi iespējamā pāridarītāja padotie noraidīja iesniedzējas versiju par notikumiem, nekāda izmeklēšana netika uzsākta. ECK 3. panta pārkāpums (procedūras aspekts).

Mariya Alekhina and Others v. Russia. Apstākļi transportlīdzekļos, kuros iesniedzējas tika pārvadātas no ieslodzījuma vietas uz tiesas sēdēm un atpakaļ bija neatbilstoši. Tāpat arī pazemojoša bija ievietošana stikla ‘būrī’ tiesas sēdes laikā. ECK 3. panta pārkāpums.

Tiesības uz privāto dzīvi

Egill Einarsson v. Iceland (no. 2). Nacionālās tiesas atzina, ka kāda persona ir aizskārusi pieteicēja reputāciju ar komentāru Facebook un atzina šos apgalvojumus par spēkā neesošiem (angļu valodā: null and void). Tiesa nepiešķīra morālā kaitējuma vai tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu, citstarp, ņemot vērā paša pieteicēja iepriekšējo provokatīvo komunikāciju medijos un faktu, ka vainīgā persona komentāru izņēma tikļidz pieteicējs to pieprasīja. Nav ECK 8. panta pārkāpuma.

Gohe v. France un trīs citi iesniegumi (lēmums). Trešās personas mājoklī tika veikta pārmeklēšana, kurā ieguva informāciju arī par iesniedzējiem, kā dēļ viņiem vēlāk tika aprēķināti papildu nodokļu maksājumi un viens no viņiem tika arī notiesāts. ECT atzina, ka iesniedzēji nevar prasīt ECK 8. panta aizsardzību par citas personas mājokļa kratīšanu. Vienlaikus, tā kā šajās kratīšanās iegūtie pierādījumi izmantoti procesos pret iesniedzējiem, iesniedzēju iebildumi būtu vērtējami ECK 6. panta kontekstā, bet konkrētajā gadījumā pārkāpuma nav.

Fröhlich v. Germany. Iesniedzējam bija dēka ar precētu sievieti, kura palika stāvoklī, bet īsi pēc dzemdībām attiecības ar iesniedzēju pārtrauca. Iesniedzējs vēlējās noteikt bērna paternitāti, kā arī tiesības tikties ar bērnu un saņemt informāciju par viņu, bet nacionālās tiesas, ņemot vērā bērna intereses, šos pieteikumus noraidīja. ECT secināja, ka nacionālās tiesas ņēmušas vērā visus lietas apstākļus un uzklausījušas visas iesaistītās puses. Nav ECK 8. panta pārkāpuma.

Storck v. Germany. Vecāki ievietoja pieteicēju privātā psihiatriskā klīnikā pretēji viņas gribai, kur viņa arī tika pakļauta smagai zāļu terapijai. ECT secināja, ka pieteicējas ievietošana klīnikā nav notikusi saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. ECK 8. panta (arī 5. panta) pārkāpums.

Vārda brīvība

Mariya Alekhina and Others v. Russia. Pussy Riot dalībnieces tika notiesātas par uzstāšanos baznīcā, kā arī tika noteikts liegums internetā izplatīt šīs uzstāšanās video. ECT atzina, ka sankcijas par uzstāšanos baznīcā bija nesamērīgas, tāpēc saskatāms ECK 10. panta pārkāpums. Trūkst pamatojuma ierobežojumam izplatīt video internetā, turklāt iesniedzējām nebija iespējas piedalīties procesā, kurā par to lēma. ECK 10.panta pārkāpums.

Makraduli v. “the former Yugoslav Republic of Macedonia”. Iesniedzējs bija deputāts un opozīcijas partijas viceprezidents, kurš preses konferenču laikā izteicās par augstu amatpersonu saistību ar korupciju un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Tādēļ vēlāk viņš tika krimināla notiesāts par šīs personas reputācijas aizskārumu, taču sods tā arī netika izpildīts. ECT norādīja, ka nacionālās tiesas nav pienācīgi ņēmušas vērā, ka iesniedzēja izteikumi uzskatāmi par nozīmīgiem politiskās diskusijas veidošanā, kā arī tie vismaz daļēji bijuši balstīti uz faktiem. ECK 10. panta pārkāpums.

Diskriminācijas aizliegums

Negrea and Others v. Romania. Iestāde prettiesiski atteicās piešķirt pieteicējām sociālos pabalstus. Šāda prakse tika piekopta pret visiem un nebija pierādījumu, ka kāda etniskā grupa ciestu vairāk. Nav ECK 14. panta pārkāpuma.

Citi

Zehra Foundation and Others v. Turkey. Valsts aizliedza organizācijas darbību, jo konstatēja, ka tās patiesais mērķis bija izplatīt ideju par Kurdu valsts izveidošanu, kurā valdītu šariats. ECT, tāpat kā nacionālās tiesas atzina, ka šādas organizācijas nav pieļaujamas demokrātiskā sabiedrībā. Nav ECK 11. panta pārkāpuma.

Bakır and Others v. Turkey. Iesniedzēji piedalījās vairākās demonstrācijās, tāpēc vēlāk tika notiesāti par dalību nelegālā bruņotā organizācijā vai par terorisma propagandas izplatīšanu. ECT norādīja, ka nacionālais regulējums nebija pietiekami paredzams (Krimināllikuma normas par dalību nelegālajā organizācijā), bet attiecībā uz atsevišķiem iesniedzējiem ECT norādīja, ka iejaukšanās bija nesamērīga un tiesību normu kvalitāti nevērtēja (Krimināllikuma normas par propagandu). ECK 11. panta pārkāpums.

Aielli and Others v. Italy (lēmums). Tika iesaldēta lielo pensiju, tostarp iesniedzēju, indeksācija. ECT norādīja uz valsts rīcības brīvību šajā kontekstā, kā arī nesaskatīja pārlieku lielas ekonomiskas grūtības, kas būtu radītas pieteicējiem un tādējādi varētu pārkāpt ECK 1. Protokolā noteiktās īpašuma tiesības. Tāpēc Tiesa, saskaņā ar ECK 35. pantu, atzina prasību par nepamatotu.

S.M. v. Croatia. Iesniedzēja apsūdzēja bijušo policistu, ka tas viņu piespiedis nodarboties ar prostitūciju, taču viņš tā arī netika notiesāts. ECT konstatēja, ka nacionālais regulējums ir adekvāts, iesniedzējai kā cilvēktirdzniecības upurim ir sniegts atbilstošs atbalsts, tomēr iestādes neveica atbilstošu izmeklēšanu. ECK 4. panta pārkāpums.

Guelfucci v. France. Iesniedzēja tika piespiedu kārtā ievietota psihiatriskajā klīnikā pēc tam, kad bija atklājusi, ka plāno savu pašnāvību un bērnu slepkavību. Nav ECK 5. panta pārkāpuma.

Sarishvili-Bolkvadze v. Georgia. Mediķu kļūdas dēļ mira iesniedzējas dēls. ECK 2. panta pārkāpums, jo valsts nepildīja savu uzraudzības pienākumu. Tiesa nekonstatēja ECK 2. panta pārkāpumu attiecībā uz kriminālās izmeklēšanas efektivitāti, citstarp, jo procesuālie lēmumi bija pamatoti. Tomēr ECT konstatēja ECK 2. panta pārkāpumu saistībā ar to, ka mirušā tuviniekiem nebija iespējas civilā ceļā prasīt morālā kaitējuma kompensāciju.

Mazepa and Others v. Russia. Pārāk ilga (vairāk kā 11 gadi) un neefektīva žurnālistes slepkavības izmeklēšana, neaplūkojot visus iespējamos slepkavības motīvus un pasūtītājus. ECK 2. panta pārkāpums.

Vasilevskiy and Bogdanov v. Russia. Nesamērīgi zema kompensācija par prettiesisku brīvības atņemšanu (Vasiļevskim par 472 dienām piešķirti 3320 EUR, savukārt Bogdanovam par 119 dienām — 324 EUR). ECK 5. panta pārkāpums.

Mendrei v. Hungary (lēmums). ECT uzskatīja, ka konkrētajā gadījumā vēršanās konstitucionālajā tiesā uzskatāms par efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli. Tā kā iesniedzējs nebija mēģinājis savas tiesības aizstāvēt ar konstitucionālās sūdzības palīdzību, atbilstoši 35. pantam ECT atteica pieņemt sūdzību, jo nebija izsmelti nacionālie tiesību aizsardzības līdzekļi.