Likums

Paplašinās atbalsta un palīdzības pakalpojumi cilvēku tirdzniecībā cietušajiem

2019. gada 1. janvārī spēkā stāsies normatīvo aktu nosacījumi, kas nodrošinās labāku atbalstu tām personām, kuras atzītas par cietušajiem kriminālprocesā par cilvēku tirdzniecību — lielāka valsts kompensācija un veselības aprūpes pakalpojumi valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros.

LR Veselības ministrija

2018. gada 6. septembrī Saeima pieņēmusi likumu “Grozījumi likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem”, kas paredz, ka kompensācija tiek izmaksāta 90 procentu apmērā, ja cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris. Cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir Latvijas Republikā noteiktās piecas minimālās mēneša darba algas. Izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru aprēķina, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo. Pie nosacījuma, ja minimālā alga saglabāsies līdzšinējā apmērā 430,00 euro, tad valsts kompensācija cietušajam, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, tiks izmaksāta 1935,00 euro apmērā.

Tiesības uz valsts kompensāciju ir cietušajam, kas nozīmē, ka tās personas, kuras atzītas par cilvēku tirdzniecības upuriem atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumiem Nr. 889 “Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri”, proti, personas atbilstības cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem novērtējumu veicis pakalpojumu sniedzējs, izveidojot speciālistu komisiju, kurā iekļauj sociālo darbinieku, psihologu, juristu, Valsts policijas amatpersonu, kā arī, ja nepieciešams, citus speciālistus, nevar pieteikties un saņemt valsts kompensāciju.

Cietušajam ir tiesības uz valsts kompensāciju arī tad, ja noziedzīga nodarījuma izdarītājs vai viņa līdzdalībnieks nav noskaidrots vai viņš saskaņā ar Krimināllikumu nav saucams pie kriminālatbildības.

Savukārt saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likumu tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros ir cilvēktirdzniecības upurim, kura statusu apliecina procesa virzītāja lēmuma kopija vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņa. 

Personām, kuras atzītas par cietušo kriminālprocesā par cilvēku tirdzniecību, no 2019. gada 1. janvāra būs pieejams pilnā ‘groza’ valsts apmaksātie medicīnas pakalpojumi.

Persona zaudē tiesības saņemt pilno ‘grozu’, ja ir pagājuši trīs mēneši no brīža, kad persona vairs neatbilst noteiktajam statusam. Iedzīvotājiem tiek ieteikts pārliecināties, ka viņu statuss ir aktualizēts pie attiecīgā reģistra turētāja — Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (reģistrā pieejamā informācija: informācija par bāriņiem un krimināllietu upuriem (personas, kuras kriminālprocesā atzītas par cietušajiem smagos noziegumos — cilvēktirdzniecība, noziegumi pret tikumību, dzimumneaizskaramību, persona, kurai nozieguma rezultātā radīti smagi miesas bojājumi, psihiski traucējumi, vai kuras cietušas noziegumos, ko izdarījis tuvinieks)).